In strijd met bestemmingsplan

'Geen woningbouw op begraafplaats Osdorperweg'

Rechts op de voorgrond de begraafplaats met op de achtergrond de Osdorperweg in de dorpskern van Oud Osdorp

 

Gepubliceerd op 9 februari 2021

Woningbouw op de begraafplaats aan de Osdorperweg is onacceptabel. Dat is de strekking van het bezwaar dat de Buurtgroep Oud Osdorp heeft ingediend bij de Stadsdeelcommissie tijdens de openbare vergadering op 9 februari 2021. De buurtgroep wijst erop dat de bouwplannen in strijd zijn met het geldende Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. uit 2013.  

Op 13 november 2020 heeft de eigenaar van de grond, de Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte uit Halfweg, een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening ten behoeve van het bouwen van twee woningen ten noordwesten van Osdorperweg 532. Het gaat om het stuk grond in de oude dorpskern van Oud Osdorp waarop tot 1901 de r.k. St. Pancratiuskerk stond. De begraafplaats ligt er nog steeds en tot 2014 verhuurde de parochie de kavel tussen kerkhof en Osdorperweg aan moestuinliefhebbers. 

Gotspe

In 2018 en 2019 is er overleg met de buurtbewoners geweest over deze bouwplannen. Uit deze overleggen bleek steeds dat de bouwplannen voor de buurtbewoners onaanvaardbaar waren. Zij storen zich met name aan de kernzin in de ruimtelijke onderbouwing waarin de aanvrager (de parochie uit Halfweg) stelt dat "het initiatief voldoet aan eisen van goede ruimtelijke ordening". "Wij vinden dit een gotspe", aldus de Buurtgroep Oud Osdorp.

Drie bezwaren

De Buurtgroep noemt de woningbouwplannen op deze plek om drie redenen onaanvaardbaar:

"In de eerste plaats is het plan in strijd met de letter en de geest van het vigerende Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. uit 2013. Uitgangspunten van dit conserverende bestemmingsplan zijn dat bebouwing langs de Osdorperweg niet mag uitbreiden en dat bestaande zichtlijnen op het omringende platteland in stand moeten blijven. Het plan van de parochie is in strijd met beide uitgangspunten, hoewel de ruimtelijke onderbouwing van de parochie zich in allerlei bochten wringt om dit te ontkennen.

Ten tweede zou, bij inwilliging van de aanvraag, financieel eigenbelang van een particuliere partij prevaleren boven het collectieve belang van een goede ruimtelijke ordening, zoals verwoord in het vigerende bestemmingsplan. Dit is principieel in strijd met doel en opzet van de ruimtelijke ordening.

Ten derde zet inwilliging van de aanvraag de deur wagenwijd open voor nieuwe bouwplannen van andere grondeigenaren. Die de gemeente vervolgens, wegens precedentwerking, niet kan weigeren."

Het is dan ook om deze redenen dat de Buurtgroep de gemeente met klem vraagt om de aanvraag te weigeren en het thans geldende bestemmingsplan te handhaven.

Waarom afwijken?

De buurtgroep refereert in zijn bezwaar tevens aan een eerder verzonden bezwaar aan de gemeente uit 2019 met als hoofdvraag op welke grond de gemeente een afwijking van het geldende bestemmingsplan nodig of wenselijk zou vinden en waarop de gemeente het antwoord tot nu toe schuldig bleef. Uit deze bijlage, die ook bij de vergaderstukken was gevoegd, blijkt dat het om twee onevenredig grote, niet passende woningen gaat waarmee een van de weinige restanten van Oud Osdorp onherstelbaar wordt vernield.

Immers, het geldende bestemmingsplan spreekt terecht van behoud van het doorzicht vanaf deze eeuwenoude landweg op het achterliggende veenweidegebied, dat juist achter dit voormalig kerkterrein nog in zijn oorspronkelijke middeleeuwse kavelpatroon is gehandhaafd. En dan te bedenken dat de begraafplaats sinds 2015 door notabene dezelfde gemeente ook nog als gemeentelijk monument is erkend! Een monument dat na eventuele woningbouw dan helemaal verscholen achter nieuwbouw zou komen te liggen... Er ligt toch immers niet voor niets een vastgesteld bestemmingsplan...

 

Zicht op het voormalig kerkterrein en het nog steeds aanwezige kerkhof en daarachter het eeuwenoude veenweidegebied met zijn oorspronkelijke middeleeuwse kavelpatroon, zoals de bewoners van Oud Osdorp dit willen handhaven, gesteund door het Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. 2013".

 

De R.K. kerk aan de Osdorperweg, afgebroken in 1901

Het kerkhof is een restant van de St. Pancratiuskerk die van 1650 tot 1901 op deze plek heeft gestaan. Toen bij het beleg van Haarlem in 1572 de oorspronkelijke katholieke kerk in Sloten aan het begin van de Osdorperweg door de watergeuzen in brand werd gestoken en vervolgens door de protestanten werd overgenomen, moesten de katholieken decennialang gebruik maken van boerenschuren. Toen verderop aan de Osdorperweg even voorbij de knik in 1650 een nieuwe kerk werd gebouwd, hadden de katholieken weer hun eigen onderkomen. Door de vervening van de omliggende polders werd de kerk door verzakking bouwvallig en toen tevens bekend werd dat in Halfweg een nieuwe parochiekerk zou komen, besloot men in 1901 een nieuwe kerk in Sloten te bouwen en de kerk in Oud Osdorp af te breken. Het voormalig kerkterrein met kerkhof is vervolgens in 1902 overgedragen aan de r.k. parochie Halfweg. De laatste twee bijzettingen waren in 1969 en 2017 in de monumentale grafkelder die beeldbepalend is voor dit oude kerkhof dat sinds 2015 tot gemeentelijk monument is aangewezen.

Het voormalig kerkterrein met erachter het kerkhof

 

Voor de tekst van het bezwaarschrift tegen de bebouwing bij de begraafplaats Oud Osdorp zie  

https://nieuw-west.notubiz.nl/document/9702828/2/Brief%20betreft%20woningbouw%20oude%20begraafplaats%20oud%20Osdorp

Voor de bijlage bij het bezwaarschrift met het eerder verzonden bezwaar zie  

https://nieuw-west.notubiz.nl/document/9702829/2/Bijlage%20brief

 

Zie ook het artikel in Het Parool van 6 maart 2018:  https://www.parool.nl/nieuws/katholieke-kerk-werd-gesloopt-begraafplaats-bleef~bcdb4271/