Stadsdeelcommissie op 4 april:

"Nu zo snel mogelijk knip in Osdorperweg"

Gepubliceerd op 1 april 2023

Vier leden van partijen in de stadsdeelcommissie Nieuw West (GL, D66, PvdA, DGBP) dienen dinsdag 4 april een ongevraagd advies in bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel om zo snel mogelijk een knip aan te brengen in de Osdorperweg. Zij wijzen erop dat de huidige plannen voor de verkeersveiligheid niet zullen werken, mede door het voornemen van het stadsdeel om de in te voeren maximum snelheid van 30 km niet te handhaven.

Met de knip wordt bedoeld een fysieke afsluiting of een zogeheten intelligente knip waarbij vergunninghouders (bewoners en bedrijven) doorgang krijgen, zoals binnenkort ook voor de Sloterweg en Nieuw-Sloten wordt ingevoerd. De initiatiefnemers wijzen erop dat de Osdorperweg nu al een half jaar wegens werkzaamheden is afgesloten en de knip daarom in aansluiting daarop het best nú meteen kan worden ingevoerd. Begin vorig jaar besloot het Dagelijks Bestuur om na opening van de gerenoveerde weg eerst weer een jaar lang de verkeerssituatie aan te kijken.

Ook vertegenwoordigers van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp zullen deze avond hierover inspreken om ervoor te pleiten om de nodige verkeersmaatregelen niet eerst weer een jaar uit te stellen, zoals het DB wilde, maar juist nu tot actie over te gaan.

De vergadering van de stadsdeelcommissie is dinsdag 4 april vanaf 19.30 uur rechtstreeks te volgen via https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/1040278

 

Hieronder de volledige tekst van het inmiddels gepubliceerde ongevraagd advies:

In de afgelopen jaren is de Osdorperweg al meerdere malen besproken in de stadsdeelcommissie en zijn we vaak
door wanhopige bewoners benaderd die het niet meer zagen zitten. Bewoners zagen het niet meer zitten
doordat het proces zo stroperig verloopt en nu wederom omdat zaken die in de Nota van Uitgangspunten staan
met de voorgenomen maatregelen niet gaan lukken.
Op basis van de Nota van Uitgangspunten van de Osdorperweg zou deze niet meer het karakter moeten krijgen
van een verbindingsweg. Echter in de concrete uitvoering van deze NvU zitten geen maatregelen om dit te
bewerkstelligen.
Ander punt in de Nota van Uitgangspunten is dat het stadsdeel verwacht door snelheidsbeperkende
maatregelen (zonder handhaving) het aantal autobewegingen te laten zakken naar onder de 6000.
Zonder handhaving en zonder een intelligente of harde knip ziet de stadsdeelcommissie bovenstaande zaken als
niet realistisch en niet haalbaar. De weg is inmiddels bijna een half jaar dicht geweest door werkzaamheden, er
was dus defacto al een half jaar een harde knip op deze weg aanwezig. Wat heeft gezorgd voor minder
doorgaand verkeer en daarmee een veiligere weg, iets waar de bewoners al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw
voor strijden.
Daarom het volgende advies aan het DB en het stadsdeel: 
Pak eindelijk door en voer zo snel mogelijk een intelligente of harde knip in op de Osdorperweg.

Opgesteld door (leden commissie): Pieter
Nijhof, Monique van ‘t Hek, Reina van Zwoll
en Mustapha Daher
Datum commissievergadering: 4-4-2023
Datum dagelijks bestuur:
Over ongevraagde adviezen: de toelichting op de verordening (art. 19) stelt dat de stadsdeelcommissie het DB ongevraagd kan
adviseren. Deze adviezen kunnen ook de bevoegdheden van B&W en raad betreffen (toelichting art. 29), de twee organen aan wie de
commissie niet direct adviseert. Als het ongevraagd advies de taken en verantwoordelijkheden betreft die B&W niet aan het DB heeft
gemandateerd, geleidt het DB het ongevraagd advies via de betreffende wethouder door aan het college van B&W