Oud Osdorpers spreken wéér in voor veilige Osdorperweg

Gepubliceerd op 17 juni 2022

Hoewel de Osdorperweg geen agendapunt op de SDC-vergadering van 14 juni was, waren het drie insprekers die bijna een uur lang alle aandacht op dit al jaren slepende dossier wisten te vestigen. Als bewoners van deze verkeersgevaarlijke weg deden zij wederom een oproep om nu daadwerkelijk de onveiligheid aan te pakken en dit vooral te combineren met het groot onderhoud.

Tegenstrijdige uitgangspunten
Ook juridisch is er veel aan te merken op het plan om de weg met als status ‘Hoofdnet Fiets en erftoegangsweg’ nu te gaan inrichten voor zwaar vrachtverkeer en daarmee dus ook het vrachtwagenverbod na 60 jaar op te heffen. Ook kwam de vraag aan de orde in hoeverre er tussen stadsdeel en ondernemers handjeklap is gespeeld om de weg weer voor vrachtverkeer te gaan bestemmen en ombouwen. Kortom, de tegenstrijdige uitgangspunten die voor de Osdorperweg zijn geformuleerd missen alle geloofwaardigheid.

DB verantwoordelijk voor onveiligheid
Namens de Klankbordgroep Oud Osdorp constateerde Hans de Waal dat het DB nog steeds geen actie had ondernomen. “Het is duidelijk dat dit DB geen voorstander is van het direct nemen van maatregelen als het om verkeersveiligheid gaat. Na de vorige vergadering is immers geen enkele actie ondernomen. Het groot onderhoud, waarbij zo maar even het vrachtwagenverbod van tafel wordt geveegd, gaat dus gewoon door. Daarmee bent u allemaal verantwoordelijk voor de vrachtwagen van 40 ton die een moeder met een kind op de fiets tegenkomt op de Osdorperweg. U gelooft de ambtenaar die denkt de veiligheid voor de fietser te realiseren middels twee rode fietsstroken en een bordje met 30 km. Met dit geplande groot onderhoud wordt de weg, vanaf komende maand al, in strijd met het vrachtwagenverbod, extra gefundeerd en verbreed voor zwaar vrachtverkeer. Daarmee wordt maar één punt van de nota van de uitgangspunten, en wel het meeste bizarre (het geschikt maken voor vrachtverkeer) verwezenlijkt. Alle andere uitgangspunten klinken misschien wel leuk, maar worden daarmee in de praktijk een lachertje.”

Dubbel werk, dubbele kosten
Hans de Waal wees ook op het onnodig verspillen van gemeenschapsgeld door nu eerst alleen het groot onderhoud te plegen en in een later stadium de weg weer opnieuw op te breken voor de inrichting van de 30 km-zone. En dat omdat er eerst weer een onderzoek zou moeten plaats vinden.

Handjeklap met ondernemers?
En de bevlogen Oud Osdorper vervolgde: “Het enige onderzoek dat volgens mij nog moet plaats vinden is hoe het kan dat dit (en het vorige) DB de belangen van de ondernemers belangrijker vinden dan de verkeersveiligheid van de fietser op de Osdorperweg. Welke lijntjes lopen er tussen ondernemers en de gemeenteambtenaren die de beslissing in dit project nemen? Hebben juristen de gemeente al claims in het vooruitzicht gesteld wanneer de weg niet langer technisch wordt ingericht om geschikt te zijn voor zwaar vrachtverkeer? Beste mensen, ’t stinkt! Dit langlopende dossier rammelt aan alle kanten. Ik ben er klaar mee…”

Juridisch afdwingen
Mireille de Ridder, eveneens bewoner en tevens lid van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, toonde zich zeer ontgoocheld over de voorgenomen oplossingen die de onveiligheid juist gaan vergroten: “Op sommige delen mist de Osdorperweg zelfs de vereiste breedte voor twee vrachtwagens om elkaar te passeren. Bovendien is daar aan één zijde een voetpad van slechts twee stoeptegels. Afgelopen week werd ik zelf daar door een vachtwagen in de heg gedrukt. Als dit een kind was overkomen, hoe zou het dan afgelopen zijn? Zelf overweeg ik momenteel een gerechtelijke procedure aan te gaan, omdat in dit hele dossier diverse zaken niet kloppen en die bovendien juridisch aanvechtbaar zijn. Dat gemeente en stadsdeel beide over dit dossier gaan, maakt het bijzonder verwarrend en onduidelijk. De gemeente voert hier andere ontwikkelingen door, zoals de ontsluiting van het terrein in de Lutkemeer en de horecaplannen bij de Slibveldenweg, die niet gecommuniceerd worden met het stadsdeel en de projectmanager van de Osdorperweg.” Mireille pleitte daarom voor één aanspreekpunt voor de Osdorperweg: “En aangezien het stadsdeel minder mandaat heeft dan de gemeente, moet dit project, net als de Sloterweg, in één hand gelegd worden, dus bij de gemeente.”

Kindonvriendelijk én -onveilig
Saskia van der Pol, eveneens bewoner en dorpsraadslid, legde in haar bijdrage vooral de nadruk op de gevaarlijke situatie voor de kinderen. Zelfs de kinderspeelplek van ‘Over de Rand’ op de hoek van de Joris van den Berghweg is voor kinderen zelfstandig niet bereikbaar vanwege de smalle stoep langs de drukke en smalle Osdorperweg, waar auto’s en vrachtwagens elkaar rakelings moeten passeren.

Doorschuiven
Het was vooral stadsdeelvoorzitter en waarnemend portefeuillehouder Verkeer Ünver die namens het DB op de insprekers reageerde. Hij wist daarbij zijn irritatie – tijdens zijn breedvoerige betoog met daarin veel inhoudelijke herhaling – over de ingebrachte punten nauwelijks te verbergen. Vooral de schijn van handjeklap met de ondernemers wees hij nadrukkelijk van de hand, zolang duidelijke bewijzen daarvoor ontbreken. Op de klacht over het uitblijven van maatregelen wees hij op de nog aan te stellen nieuwe portefeuillehouder die het hele dossier na diens aantreden zal gaan overnemen. Ünver beloofde aan De Waal om zijn opvolger, Nazmi Türkkol van D66, zo spoedig  mogelijk met hem in contact te gaan brengen om het “doorschuiven van de maatregelen tot een minimum te beperken”. Wat betreft een eventuele overdracht van het dossier naar de gemeente en het invoeren van de elektronische knip waarover de SDC zich in meerderheid uitsprak verwees hij naar de toezeggingen van de vorige vergadering.

Acht palen, één camera
Op de vraag van andere SDC-leden welke kortetermijnoplossing Hans de Waal het liefst zou zien, stelt Hans voor om acht flitspalen op het hele traject te plaatsen met één camera die telkens van plek wisselt. Deze plaatsing zou volgens hem binnen twee weken haalbaar zijn om te realiseren.  

Beschamend
Slotenaar Monique van ’t Hek (D66) noemde het "beschamend" dat het dossier Osdorperweg al zoveel jaren voortsleept. Als nieuw SDC-lid beloofde zij om snel na de aanstelling van de nieuwe portefeuillehouder het dossier 'Osdorperweg' zo veel mogelijk samen met de nieuwe verkeerswethouder (D66) van de gemeente op te pakken. Van 't Hek beloofde zich hierin vast te gaan bijten tot er een oplossing is bereikt en de Osdorperweg veilig is voor fietsers. 

Eerder hebben ook de stadsdeelpolitici van GroenLinks, de PvdA en de VVD hun steun hiervoor al toegezegd, zoals ook blijkt uit eerder aangenomen moties.

 

Zie ook: https://slotenoudosdorp.nl/oud-osdorpers-spreken-weer-in-voor-veiliger-osdorperweg/