Vrachtwagenverbod zou al 58 jaar ongeldig zijn! 

Gepubliceerd op 20 maart 2021

De beantwoording van vragen die Groen Links aan de portefeuillehouder van Nieuw-West stelde over het uitstel van het werk aan de Osdorperweg leidde tot een aantal verrassende, maar vooral schokkende conclusies. Zo zou het groot onderhoud aan de weg pas op zijn vroegst 1 februari 2022 beginnen, volgen de verbeteringen voor de verkeersveiligheid pas later daarna wegens “het ontbreken van consensus” en... zou het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer al jaren juridisch ongeldig zijn.

“Daar kunnen we dan niet op handhaven”, aldus de gemeente. Tenslotte wordt hier nog aan toegevoegd dat er juridisch zelfs geen reden is om voor het vrachtverkeer op de Osdorperweg beperkingen op te leggen... Onbegrijpelijk! Vooral ook omdat na decennia soebatten over de Osdorperweg nu al vaststaat dat er nooit consensus tussen de ondernemers en bewoners over de te nemen maatregelen gaat komen. De politiek moet nu eindelijk dapper de kwetsbare verkeersdeelnemers gaan beschermen. 

Het opnieuw uitstellen van maatregelen om de verkeersveiligheid op de Osdorperweg te verbeteren was voor Groen Links aanleiding om hierover op 26 januari vragen te stellen aan het dagelijks bestuur van de stadsdeelcommissie. Op 9 februari heeft de portefeuillehouder van de stadsdeelcommissie Nieuw-West, de heer Bobeldijk, de vragen van Groen Links beantwoord. De volledige tekst met alle antwoorden op de gestelde vragen lees je hier.

Oplappen helpt niet meer

Over het zo noodzakelijke groot onderhoud aan de weg dat steeds maar is uitgesteld antwoordt de portefeuilllehouder: 

De kwaliteit van het wegdek op de Osdorperweg is zeer slecht en dit gaat ten koste van de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren zijn er incidenteel kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd op de Osdorperweg in afwachting van de integrale opknapbeurt. De Osdorperweg is aan het einde van zijn technische levensduur en vertoont zichtbaar verval. Kleine herstelwerkzaamheden helpen niet meer. Stadswerken en V&OR hebben aangegeven dat de Osdorperweg in zijn huidige staat niet meer te onderhouden is."                                                             

De belangrijkste vraag was echter welke verbeteringen voor de verkeersveiligheid zullen worden gerealiseerd. Zoals bekend is het oude plan voor de aanleg van een afzonderlijk tweerichtingsfietspad aan de westzijde met verschuiving van de bovensloot definitief van de baan. De heer Bobeldijk hierover:

"Aangezien er nog geen consensus is over invoering van selectieve toegang op de Osdorperweg in combinatie met de zeer slechte staat van de weg is er voor gekozen om het groot onderhoud niet verder uit te stellen. De verkeersveiligheid lijdt onder de afnemende kwaliteit van het wegdek. Bij het uitvoeren van grootschalige onderhoudswerkzaamheden zullen er geen wijzigingen in het profiel worden aangebracht. Tijdens het groot onderhoud wordt de fundering en de deklaag van de rijbaan vernieuwd waardoor dit niet meer hoeft te gebeuren rondom de herprofilering.
De voorbereidingen voor groot onderhoud duren 1 jaar. In deze periode wordt het werk voorbereid en de werkzaamheden aan kabels en leidingen gecoördineerd. De verwachte startdatum van de uitvoeringswerkzaamheden is 1 februari 2022."

Dubbel uitstel

Duidelijk is dus dat het nog een jaar zal duren voordat het groot onderhoud van start gaat en dat dan niet tegelijkertijd een nieuwe indeling voor de verkeersveiligheid wordt toegepast, met als reden dat hierover nog geen overeenstemming is bereikt. Dit betekent dus een dubbel uitstel: eerst het groot onderhoud dat één jaar uitstel vergt, vervolgens de verbetermaatregelen daarna pas waarvoor geen termijn wordt genoemd... De website van de gemeente Amsterdam noemt als opleverdatum van dit groot onderhoud het tweede kwartaal van 2023. En dat zou dan dus betekenen dat verbeteringen voor de verkeersveiligheid pas op zijn vroegst in de tweede helft van 2023 starten! Een uitstel van ruim 2 jaar zullen de bewoners echter nooit accepteren!

En over de wijze waarop de veiligheid in die tussenperiode moeten worden overbrugd, is het antwoord:

"Op dit moment wordt bekeken of op de Osdorperweg extra belijning aangebracht kan worden of extra bebording, zodat bestuurders bewuster zijn van de huidige maximale snelheid. Dit zijn maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden."

Iedereen die de situatie kent weet dat er vorig jaar al volop extra belijning op het wegdek is aangebracht en dat er al een reeks herhalingsborden met 50 of 30 km is bijgeplaatst. Is nóg meer van dit alles de tussenoplossing voor de veiligheid in afwachting van de definitieve oplossing...?

Vrachtwagenverbod juridisch ongeldig

De meest stuitende reactie op de gestelde vragen van Groen Links betreft echter het vrachtverkeer dat breder dan 2.20 meter en zwaarder dan 4,8 ton volgens de verkeersborden niet is toegestaan; een verbod dat bij gebrek aan handhaving al jaren massaal wordt overtreden. 
Op de vraag van Groen Links om dit vrachtwagenverbod te handhaven komt de portefeuillehouder met een wel heel verrassend, maar vooral schokkend antwoord:

"Op de Osdorperweg staan verkeersborden omtrent maximale aslast en breedte van vrachtauto’s. Deze borden hebben echter geen juridische grondslag. Er zijn geen onderliggende verkeersbesluiten."

Dit betekent dat op alle toegangswegen naar de Osdorperweg dus al tientallen jaren twee verbodsborden voor vrachtverkeer staan die juridisch gezien niet geldig blijken te zijn...! Maar het vervolg op dit antwoord is mogelijk nog schokkender:

"Er is geen technische noodzaak om op de Osdorperweg beperkingen in te voeren voor de maximale breedte en aslast van voertuigen. Juridisch is er geen basis om vrachtverkeer te bestempelen als verkeer dat niet is toegestaan om op de Osdorperweg te rijden. Praktisch gezien is het ook onuitvoerbaar om een steekproef uit te voeren op voertuigbreedte en gewicht van voertuigen die voorbij rijden."

Het is verbijsterend hoe met dit laatste antwoord het probleem volkomen wordt gebagatelliseerd. En alles bij elkaar hoe met de juridische borging van de veiligheid van de Osdorperweg in al die jaren is omgesprongen! Dit betekent dat naast het inrijverbod voor auto's tijdens de spitsuren (sinds 2014) waarvan algemeen bekend is dat ook dit verbod geen juridische status heeft, er nóg eens twee verbodsborden voor vrachtverkeer dus al 58 jaar op dezelfde wijze ongeldig blijken te zijn. De borden kwamen er in 1963 nadat toenmalig wethouder Joop den Uyl persoonlijk de slechte staat van de weg kwam bekijken als reactie op de schoolstaking die de ‘vaders van Osdorp’, bezorgd als zij waren over de toen al zeer onveilige weg, in dat jaar uitriepen.

Als reactie op de schoolstaking van 1963 kwam wethouder Joop den Uyl (tweede van rechts) de slechte staat van de Osdorperweg persoonlijk bekijken.

Neem dan alsnog dat besluit!

Vraag is natuurlijk of er destijds daadwerkelijk geen verkeersbesluit voor dit vrachtwagenverbod is genomen. Of dat dit besluit bijvoorbeeld bij de digitalisering van de gemeente per ongeluk verloren is gegaan. En, als de gemeente dat besluit nu niet meer kan vinden, dan is de vraag waarom dit besluit in de afgelopen periode dan niet alsnog of opnieuw genomen werd. Waarom is dit later tijdens de jarenlange slepende discussie over de onveilige Osdorperweg nooit rechtgetrokken? Of had de gemeente bepaalde belangen bij het plaatsen van ‘nepborden’? En zo ja welke?

De gedachte die hierbij opkomt is of hier politieke consequenties aan verbonden zullen worden... Maar nóg erger is natuurlijk dat de veiligheid van bewoners en verkeersdeelnemers op de kwetsbare Osdorperweg aldus in al die jaren op schaamteloze wijze op zijn beloop is gelaten... 

 

Waarom er nooit is gehandhaafd is nu duidelijk geworden: behalve het inrijverbod voor autoverkeer tijdens de spitsuren (sinds 2014) zouden nu ook de beide verbodsborden voor vrachtverkeer al tientallen jaren juridisch ongeldig zijn...