Gemeente moét nu wel toezegging nakomen voor gevaarlijke Osdorperweg

 

Gepubliceerd op 18 december 2023

                                                          

Eindelijk is er duidelijkheid over hoeveel motorvoertuigen er per etmaal over de Osdorperweg in Oud Osdorp rijden: over de hele weg gemeten zijn dat er ongeveer 9.400 per dag en op het zuidelijke deel tussen de Ookmeerweg en de Joris van den Berghweg werden – zelfs tijdens de stillere zomermaanden – 7.000 passerende voertuigen geteld.
Uit het gemeentelijke verkeersonderzoek blijkt dus dat de gestelde norm van maximaal 6.000 motorvoertuigen hoe dan ook wordt overschreden en dat de gemeente snel maatregelen moet treffen om de Osdorperweg veilig te maken.

Beloftes verhoging verkeersveiligheid nu nakomen
Na de herhaaldelijke toezeggingen van portefeuillehouder Emre Ünver van stadsdeel Nieuw-West en de duidelijke steun van de stadsdeelcommissie is het nu eindelijk tijd voor actie: nader onderzoek is niet nodig omdat de onderzoeksresultaten helderheid geven. De gemeente is nu verplicht om de veiligheid op de Osdorperweg te verbeteren door te snel rijdend sluipverkeer te weren. De werkgroep Landelijk Oud Osdorp en andere bewoners hebben wel ideeën over hoe dit gerealiseerd kan worden. Er wordt gekeken naar hoe de verkeersproblematiek op de Sloterweg is opgelost. Hier speelde immers ook al decennialang een vergelijkbare verkeersproblematiek.

Zeven uitgangspunten groot onderhoud niet gehaald
Voorafgaand aan het groot onderhoud heeft het stadsdeel – na brede en langdurige inspraak – vastgelegd aan welke negen uitgangspunten de Osdorperweg na afgelopen voorjaar afgeronde groot onderhoud zou moeten voldoen. Slechts twee punten werden behaald. Voor de andere zeven punten – die vooral gaan over de veiligheid (voor fietsers en voetgangers) op de Osdorperweg – krijgt de gemeente een dikke onvoldoende.
De heldere resultaten van het verkeersonderzoek gecombineerd met de voortdurende onveiligheid op de Osdorperweg en de beloftes van de stadsdeelpolitiek zouden normaal gesproken toch moeten leiden tot snelle actie van de gemeente.

Maximaal 6.000 toegestaan 
Het doel was om de Osdorperweg zo in te richten dat het aantal verkeersbewegingen per etmaal onder de 6.000 zou blijven. Aangezien de Osdorperweg een zogenaamde erfontsluitingsweg is, geldt volgens de normen van CROW eigenlijk dat hier maximaal 5.000 verkeersbewegingen per etmaal toegestaan zouden moeten zijn, maar de gemeente Amsterdam houdt het aantal van 6.000 als grens aan.

347.789 auto's in 37 dagen
In opdracht van de gemeente heeft onderzoeksbureau Trajan uit Haarlem gedurende 37 dagen in juni en juli 2023 een telling van verkeersbewegingen op de Osdorperweg gehouden. Hiervoor werden er twee tellussen geplaatst op het noordelijke en zuidelijke deel van de Osdorperweg. Ook in deze rustiger zomermaanden bleken er maar liefst 347.789 motorvoertuigen over de Osdorperweg gereden te hebben, dus gemiddeld 9.400 per dag! Niet alle motorvoertuigen reden over de hele weg. De onderzoekers geven aan dat zij ervan uitgaan dat doorgaand verkeer ook via de zijwegen van Oud Osdorp naar zijn bestemming is gereden. Ook al beperkt het onderzoek zich tot twee meetpunten op de Osdorperweg, toch is nader onderzoek overbodig. Het onderzoek toont immers ook aan dat er per etmaal 7.000 motorvoertuigen het zuidelijke meetpunt passeerden. Dat is ruim boven de toegestane norm van 6.000 motorvoertuigen per etmaal.

Rijsnelheid dik boven de toegestane 30 km/uur
Ook de rijsnelheid werd gemeten. Die bedroeg ter hoogte van het noordelijke meetpunt 48 km/uur en op het zuidelijke meetpunt 42 km/uur. Deze rijsnelheden werden deels gemeten op wegdelen waar op dat moment al 30 km/uur als maximum snelheid gold. Acht dagen na het afsluiten van dit onderzoek werd 30 km/uur voor de hele weg ingevoerd. Aangezien er niet gehandhaafd wordt op snelheid is het veilig om te veronderstellen dat het sluipverkeer sinds de instelling van 30 km/uur op 20 juli 2023 zich plotseling wel netjes aan de maximum snelheid is gaan aanhouden. Ook omwonenden nemen geen snelheidsverlaging waar. Deze te hoge snelheden zullen dus onveranderd gelden.

Ondanks gevaar veel fietsers
Het is opvallend dat – ondanks het grote gevaar dat fietsers op de Osdorperweg lopen – er toch dagelijks ongeveer 900 fietsers langs het zuidelijke meetpunt zijn waargenomen en ongeveer 500 op het noordelijke deel van de weg zijn geregistreerd. De weg voldoet dus duidelijk in een fietsbehoefte en het is daarom logisch en verstandig dat de gemeente indertijd heeft bepaald dat de Osdorperweg onderdeel uitmaakt van het Hoofdnet Fiets.
Wie dat wil, kan de beschikbare resultaten van het verkeersonderzoek en de tellingen die hieraan ten grondslag liggen, ook zelf bekijken.

Geheime onderzoeksresultaten?
Hoewel de werkgroep Oud Osdorp en andere bewoners herhaaldelijk bij de gemeente informeerden naar de resultaten van deze verkeerstellingen maakte de gemeente de cijfers niet eigener beweging openbaar. Daarom heeft bewoner Hans de Waal via de wet Openbare Overheid verzocht de onderzoeksresultaten vrij te geven. Het is onduidelijk waarom de gemeente ervoor koos om deze informatie niet te delen. Het blijft ook een raadsel waarom het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel – na zelf kennis genomen te hebben van de duidelijke onderzoeksresultaten – niet meteen over is gegaan tot het nemen van verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid op de duidelijk overbelaste Osdorperweg zo snel mogelijk te verbeteren. De gemeente is als eigenaar van de openbare ruimte immers verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de Osdorperweg. Niet dat iemand zit te wachten op een zwaar ongeluk, maar als de gemeente de verkeerssituatie niet veilig maakt zal de gemeente bij ernstig letsel vermoedelijk financieel op de blaren moeten zitten. Deze ernstige situatie bestaat al sinds 31 juli 2023, de datum waarop het onderzoeksbureau Trajan uit Haarlem de onderzoeksresultaten met de gemeente deelde.

Gemeente moet snel maatregelen treffen
Een bewoner: “Zeker nu uit hun eigen onderzoek blijkt dat er veel te veel en veel te snel (vracht)verkeer over de smalle weg rijdt, is de gemeente verantwoordelijk voor onze veiligheid. Het is hier notabene Hoofdnet Fiets.
Ünver heeft met droge ogen beloofd maatregelen te gaan treffen als hier meer dan 6.000 motorvoertuigen per etmaal rijden. Nou dat wordt dik overschreden. Ik zou zeggen: Gemeente, ga snel aan de bak!” Dat de gemeente nog geen verdere actie heeft genomen, zou komen omdat ambtenaren van mening zijn dat de verkregen onderzoeksresultaten vragen om een nadere analyse. De bewoners begrijpen daar niets van. Zij zijn van mening dat de onderzoeksresultaten (aantal en rijsnelheid) verkregen tijdens de stillere zomermaanden alle noodzakelijke duidelijkheid bieden.

7 van de 9 uitgangspunten Osdorperweg niet gerealiseerd
Hier bovenop geldt dat de gemeente zeven van de negen eisen die in 2021 zijn vastgelegd in de democratisch vastgelegde Nota van Uitgangspunten Osdorperweg niet heeft behaald. Het is niet gelukt om:
- te voorkomen dat de Osdorperweg een verbindingsweg voor doorgaand verkeer blijft,
- minder dan 6.000 motorvoertuigen per etmaal over de Osdorperweg te laten rijden,
- ervoor te zorgen dat die motorvoertuigen met een snelheid van maximaal 30 km/uur over de weg rijden,
- te zorgen voor een technische weginrichting zodat vrachtverkeer te midden van langzaam verkeer veilig Osdorperweg over de weg kan rijden,
- langs de weg parkeervoorzieningen aan te brengen,
- ruimte voor voetgangers te creëren, zodat zij veilig van de weg gebruik kunnen maken en
- meer bescherming te bieden aan fietsers op de Osdorperweg.
Het is wel gelukt om:
- de woningen en bedrijven aan de Osdorperweg bereikbaar te houden,
- de bestaande bomen te behouden.
Lees hier de verdere uitleg bij al deze negen punten. 

Noodzakelijke maatregelen
Wie alles hierboven heeft gelezen, kan slechts concluderen:
- na de renovatie beantwoordt de weg niet aan 7 van de 9 gestelde uitgangspunten en
- er rijdt teveel verkeer met een te hoge snelheid over de Osdorperweg.
Dit leidt tot de duidelijke conclusie dat er direct maatregelen moeten worden getroffen om de verkeersveiligheid van de Osdorperweg te garanderen. De werkgroep Landelijk Oud Osdorp en andere bewoners denken aan deze maatregelen:

1. Eén of meer knips instellen zodat doorgaand sluipverkeer onmogelijk wordt gemaakt. Deze oplossing is door de stadsdeelbestuurders toegezegd tijdens diverse vergaderingen en laatstelijk op 4 april 2023. Het mag niet zo zijn dat er opnieuw weer nieuwe onderzoeken worden gedaan, waarvan de resultaten alleen maar het eerder vastgestelde beeld zullen bevestigen. Tijdens bovengenoemde vergadering heeft ook de stadsdeelcommissie benadrukt dat er geen verdere onderzoeken nodig zijn. Mocht er gekozen worden voor een knip in de Osdorperweg, dan zullen alle woningen en bedrijven voor iedereen bereikbaar blijven.
Mogelijk kan hier een vergelijkbaar regime als nu al geldt op de Sloterweg worden ingevoerd.
2. Handhaving op snelheid. In Nieuw-West staan op diverse locaties mobiele snelheidscamera's. Waarom niet op de Osdorperweg? En dan bij voorkeur verschillende permanente palen met een wisselende camera.
3. Inhaalverbod voor de gehele weg in plaats van nu nog alleen in de dorpskern van Oud Osdorp in slechts één richting.
4. Handhaving van de breedte- en gewichtsbepalingen, dus bekrachtiging van het verkeersbesluit uit 1963 om zwaar vrachtverkeer te weren.
5. Wisselend éénrichtingsverkeer met verkeerslicht in de gevaarlijke bocht van de oude dorpskern met een smallere rijbaan.
6. Verbetering van het voetpad: verbreding op diverse plekken waar de breedte tekortschiet (waar het voetpad nu uit slechts één of twee tegels bestaat) en onderhoud waar nodig: onder het viaduct en waar begroeiing het pad overwoekert.

Toezegging nú nakomen
Reeds op 31 mei 2022 deed stadsdeelbestuurder Emre Ünver de duidelijke toezegging om alle voorbereidingen voor een knip bij al voorbaat te treffen, zodat deze meteen na vaststelling van mogelijk tegenvallende onderzoeksresultaten zou kunnen worden ingevoerd. Bijna een jaar later, op 4 april 2023, nam de stadsdeelcommissie in meerderheid een motie dat in dát geval niet opnieuw weer eerst allerlei onderzoeken zouden worden gehouden, maar maatregelen meteen zouden worden ingevoerd.
Er rest na dit alles geen andere conclusie dan dat het stadsdeelbestuur zijn eerdere toezeggingen nu moet nakomen. “Opnieuw wegkijken of redenen aanvoeren voor verder uitstel of nieuw onderzoek is na al die jaren en de gedane toezeggingen nu écht geen optie meer”, aldus de verontruste groep bewoners die afgelopen week hiervoor in spoedoverleg bijeen kwam. De werkgroep Landelijk Oud Osdorp gaat hierover op 19 december bij de stadsdeelcommissie inspreken en zal later ook bij de gemeenteraad gaan inspreken. Een definitieve oplossing voor de verkeersgevaarlijke weg is daarmee eerder dan ooit tevoren heel nabij...

Tekst: Theo Durenkamp en Tamar Frankfurther
 

Andere knelpunten op de Osdorperweg zijn, ondanks alle geformuleerde uitgangspunten, nog steeds de veel te smalle trottoirs en de gevaarlijke bocht.

 

Zie ook https://slotenoudosdorp.nl/norm-van-6-000-voertuigen-op-osdorperweg-wordt-ruim-overschreden/

De livestream van de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 19 december over de verkeersgevaarlijke Osdorperweg vind je op https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/1040295.  Klik rechts naast het beeld meerdere malen achtereen op '3. Inspreker Durenkamp inzake...' voor de inbreng van Mireille de Ridder en Theo Durenkamp en de reacties van de partijen in de stadsdeelcommissie en de verantwoordelijke bestuurder met de portefeuille Verkeer.