Plotselinge aanleg van 5 extra versmallingen roept tal van vragen op

Gepubliceerd op 21 oktober 2021

Maandag 1 november start de gemeente met de aanleg van vijf wegversmallingen op de Osdorperweg. Samen met de reeds aanwezige versmalling ter hoogte van het Westrandviaduct betekent dit dat het hele trajact tussen Ookmeerweg en Halfweg nu 6 versmallingen krijgt. Niet duidelijk is of er per versmalling een voorrangsregeling komt, zoals nu b.v. op de Sloterweg. Daarnaast roept de bekendmaking van deze plotselinge aanleg op zo’n korte termijn ook nog eens tal van vragen op.

In een bewonersbrief die op 19 oktober huis aan huis is bezorgd schrijft de gemeente:
“Al jarenlang ontvangt stadsdeel Nieuw-West meldingen van bewoners over de hoge aantallen en hoge snelheid van het autoverkeer op de Osdorperweg. Om de snelheid te verlagen is er, op initiatief van enkele bewoners, onderzoek gedaan of er extra wegversmallingen geplaatst kunnen worden op de Osdorperweg. Er kunnen vijf extra wegversmallingen geplaatst worden. Verkeersbureau Goudappel heeft onderzocht of bepaalde plekken op de Osdorperweg geschikt zijn voor extra versmallingen. Uit dit onderzoek zijn acht geschikte wegversmallingen naar voren gekomen. De voorgestelde wegversmallingen zijn daarna getoetst door de Centrale Verkeerscommissie (CVC). De CVC heeft geadviseerd om een vijftal (van de oorspronkelijke acht) wegversmallingen aan te leggen. In de wegversmallingen worden geen drempels aangebracht, aangezien op het gebied van trillingen niet met zekerheid gesteld kan worden dat dit geen schade/hinder zal geven aan woningen die vlakbij zo’n wegversmalling staan.” Tot zover het citaat uit de bewonersbrief.

Voorrangsregeling

Op een bijgevoegde plattegrond in deze brief staan alle vijf plekken aangegeven waar komende maand de versmallingen worden aangebracht. De brief maakt echter geen enkele melding over een eventuele voorrangsregeling, zoals momenteel op de Sloterweg het geval is bij de aldaar aanwezige vier versmallingen. De huidige versmalling op de Osdorperweg vlak voor het Westrandviaduct kent geen voorrangsregeling. Overigens, zowel vóór als tegen een voorrangsregeling bij versmallingen zijn valide argumenten in te brengen. En welke maatregelen worden toegepast om de kwetsbaarheid van fietsers vlak voor en na de versmalling tegen te gaan?

 

De nummers 1 t/m 5 geven de plekken van de aan te leggen versmallingen aan. Halverwege 1 en 2 ligt reeds een versmalling waarmee het totaal dan dus op zes komt.

 

Tal van vragen

Dat er iets moet gebeuren aan de verkeersveiligheid op de Osdorperweg is zonneklaar. Al tientallen jaren wordt aangedrongen op maatregelen en inmiddels zijn vele voorstellen de revue gepasseerd. Desondanks komt deze mededeling van de gemeente volkomen onverwacht en ongepland: immers het overleg met de Klankbordgroep Oud Osdorp en het lopende inspraakproces met de bewoners en ondernemers is momenteel nog volop gaande. En pas op 22 september is de reactietermijn voor de vaststelling van de uitgangspunten afgerond. Volgende stap zou nu zijn om de discussie te starten over de keus van de te nemen verkeersmaatregelen die aan deze vastgestelde uitgangspunten beantwoorden.

Betekent de plotselinge aanleg van deze versmallingen dat het lopende inspraakproces nu wordt afgekapt? En betekent dit dat het groot onderhoud zoals dat 1 februari 2022 zou starten nu wordt uitgesteld? Verdwijnen de zes versmallingen over enkele maanden weer als het groot onderhoud, zoals gepland, wél op 1 februari start? Waarom wijkt de gemeente af van het oorspronkelijke plan om de te kiezen verkeersmaatregelen pas ná het groot onderhoud te realiseren in plaats van nu drie maanden ervoor? Betekent dat met de aanleg van deze versmallingen nu geen keus meer wordt gemaakt uit de vele ingebrachte voorstellen, zoals snelheidsbeperking met handhaving, wering van doorgaand verkeer met kentekencontrole zoals ook voor de Sloterweg en Nieuw-Sloten is voorgesteld, of wellicht een fysieke knip om doorgaand verkeer te weren, en de handhaving van het vrachtwagenverbod? Maken al deze ingebrachte voorstellen nu nog een kans of worden zij nu met deze aanleg van tafel geveegd?

Communicatie schiet zwaar tekort

Noch de Klankbordgroep Oud Osdorp, noch de overige bij deze inspraak betrokken bewoners en ondernemers zijn door de gemeente op de hoogte gesteld van deze plotselinge actie. Het had toch voor de hand gelegen om op zijn minst de direct betrokkenen bij het al jaren lopende overlegtraject van dit verkeersplan op de hoogte te stellen? En hen dan tevens te informeren hoe het afgesproken traject dan al of niet verder gaat?

Het slot van de bewonersbrief vermeldt de site voor meer informatie over de versmallingen en de omleidingsroutes tijdens de aanleg, nl. https://www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/  Echter wie deze site raadpleegt, ziet geen enkele informatie over deze komende werkzaamheden en omleidingsroutes, maar alleen het reeds eerder aangekondigde groot onderhoud vanaf 1 februari. Alles bij elkaar laat de communicatie vanuit de gemeente rond dit verkeersproject wel zéér te wensen over…!

 

Naschrift: Op 22 oktober, 4 dagen na de datering van de bewonersbrief, stond op bovengenoemde website van de gemeente alsnog de aangekondigde informatie over aanleg en omleidingen, alsmede de vermelding dat de versmallingen weer terugkomen na het groot onderhoud aan het wegdek in 2022.