Gepubliceerd op 17 februari 2022

Met de kleinst mogelijke meerderheid stemde de stadsdeelcommissie Nieuw West op 15 februari voor een knip op de Osdorperweg. Daarentegen werd het voorstel om voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km in te voeren gesteund door de volledige stadsdeelcommissie! Daarmee heeft de stadsdeelcommissie na jaren van discussie, onderzoek en uitstel eindelijk een uitspraak gedaan over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk. 

De stemming over de verkeersaanpak gebeurde naar aanleiding van twee moties ingediend door Pieter Nijhof van Groen Links. Daaraan ging een bijna twee uur durende discussie vooraf waaraan diverse bewoners van de Osdorperweg deelnamen, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO). Deze groep is al jaren actief om een doorbraak te bereiken in de al tientallen jaren slepende discussie over de gewenste maatregelen.

Twee van de vijf partijen in de stadsdeelcommissie onthielden hun steun aan het voorstel voor het invoeren van een knip. Zo wilde de VVD eerst nog een nader onderzoek alvorens hiermee in te stemmen. DENK zag vooral bezwaren van bewoners die door de knip moeten omrijden, zeker nu ook Sloten met Nieuw-Sloten vier knips krijgt. De overige drie partijen, te weten GL, PvdA en 50+, samen goed voor 9 van de 16 zetels, hielpen het voorstel voor de knip aan een nipte meerderheid. 

Uitgangspunten tegenstrijdig

Ook de Uitgangspuntennotitie en de Nota van Beantwoording over de Osdorperweg kwamen aan bod. Hoewel alle fracties beide notities unaniem goedkeurden, waren de insprekende bewoners daarentegen bijzonder kritisch over de inhoud. Met name wezen zij op de tegenstrijdigheden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de aanpak van de weg. "Want hoe valt het te rijmen dat de Osdorperweg niet langer als verbindingsweg moet functioneren, terwijl deze van beide zijden voor al het verkeer toegankelijk moet blijven?" en "hoe valt de vergroting van de veiligheid voor fietsers te rijmen met het technisch geschikt maken van de weg voor zwaar vrachtverkeer?", aldus de insprekende bewoners.  

Wettelijke voorschriften wegbreedte

Een van de insprekers wees de stadsdeelcommissie erop dat de wegbreedte tegenwoordig aan wettelijke eisen is gebonden voor het type verkeer dat op een bepaalde wegcategorie bij een bepaalde maximum snelheid mag worden toegelaten. De bewoonster citeerde letterlijk de voorschriften voor de wegcategorie van de Osdorperweg: "Waar twee elkaar tegemoet rijdende vrachtwagens worden toegelaten, is bij een snelheid van 50 km een wegbreedte van minstens 7 meter vereist. Daarnaast is dan een trottoirbreedte van minimaal 1 meter vereist." Met verwijzing naar de officiële instanties op dit punt was haar conclusie even duidelijk als confronterend: "Deze huidige geldende normen kunnen op de Osdorperweg nimmer worden gehaald. Nóch de wegbreedte, nóch de voetpadbreedte zijn daar op aan te passen. En dat betekent dus dat vrachtverkeer met zijn overschrijdende breedte hier nimmer kan en mag worden toegelaten."

 

Op de meeste stukken kan de weg- en trottoirbreedte van de Osdorperweg nooit aan de geldende bepalingen voldoen om vrachtverkeer in twee richtingen toe te laten. 

 

Vrachtwagenverbod afschaffen?

Fors discussiepunt was ook deze keer weer het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer breder dan 2,2 meter en met een hogere aslast dan 4,8 ton. Kort na de eerste actie voor de verkeersveiligheid in 1963 zijn hiervoor de beide verbodsborden geplaatst. Volgens portefeuillehouder Erik Bobeldijk is er in al die jaren nimmer op gehandhaafd, omdat hiervoor destijds geen onderliggend verkeersbesluit zou zijn genomen. Een opgelegde boete zou dan juridisch gezien niet stand kunnen houden. Diverse insprekers en stadsdeelcommissieleden stelden daarom voor om dit gemiste verkeersbesluit dan alsnog te nemen, zodat het verbod na bijna 60 jaar alsnog rechtsgeldig kan worden. Bobeldijk wees er daarbij op dat de breedte- en gewichtsmaten op deze verbodsborden dan weleens hoger zouden kunnen uitvallen... De KOO wees er in dit verband nog eens op dat hele stukken van de Osdorperweg de benodigde breedte missen voor het toelaten van zwaar vrachtverkeer. "Bovendien zijn deze stukken ook niet meer verder te verbreden vanwege de bestaande woningen (die pal naast de weg staan), bomen en sloten."

Trillingen, scheuren, verzakkingen

De insprekers wezen er nog eens op dat zij door het gejakker van al dat te zware verkeer nog steeds te maken hebben met trillingen in het dijklichaam, waardoor scheuren en verzakkingen ontstaan aan woningen, wegdek, straatmeubilair, bermen en leidingen in de dijk. Erik Bobeldijk zegde een nieuw trillingsonderzoek toe, aangezien het vorige onderzoek dateert uit de periode dat de maximum snelheid in de dorpskern van Oud Osdorp nog niet was teruggebracht van 50 naar 30 km.

Cameracontrole op snelheid

Het stadsdeel mag nu dan wel gekozen hebben voor een snelheidsbeperking van 30 km, maar dan dient er volgens insprekers en diverse commissieleden ook daadwerkelijk gehandhaafd te worden. Bobeldijk wees erop dat permanente cameracontrole geen zaak is van de gemeente, maar van het Openbaar Ministerie, zodat deze vorm van handhaving dan  twijfelachtig wordt en wellicht nog jaren op zich laat wachten. De PvdA-fractie wees erop dat de gemeente zich bij het OM juist nu sterk moet maken om deze handhaving in te voeren. "Zonder permanente cameracontrole is 30 km op de Osdorperweg een wassen neus. Zelfs op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp lukt het al niet om de 30 km te handhaven, laat staan straks op het hele traject van bijna 3 km! Dus gemeente, kom in actie om de snelheidshandhaving daadwerkelijk te bepleiten!", aldus diverse insprekers en SDC-leden. Tijdens de vergadering werd dan ook regelmatig gerefereerd aan het onderzoek dat daags daarvoor in het Parool was gepubliceerd waarin de Osdorperweg tot de vijf gevaarlijkste plekken van de stad behoort en in Nieuw West zelfs op nummer 1 staat! Wethouder Egbert de Vries heeft al laten weten dat hij nu erover nadenkt om camera's op snelheid in te zetten als handhavingsvorm.   

En nu de gemeente!

Bij deze uitspraak van het stadsdeel moeten we echter beseffen dat besluiten van de stadsdeelcommissie tegenwoordig niet verder reiken dan een advies aan de gemeente die vervolgens het daadwerkelijke besluit zal moeten nemen. Eind januari zond de KOO al een raadsadres aan de gemeente over de Osdorperweg met het verzoek om de procedure rond deze gevaarlijke weg van het stadsdeel over te nemen. Daar komt nú dus opeens het positieve advies van de stadsdeelcommissie bij.

Er zijn Oud Osdorpers die zich afvragen of de uitspraak van het stadsdeel op 15 februari bespoedigd is, omdat de Klankbordgroep Oud Osdorp zich nu opeens rechtstreeks tot de centrale stad heeft gewend. Hoe dan ook, in ieder geval heeft Pieter Nijhof van Groen Links met zijn motie de stadsdeelcommissie gedwongen om tot een uitspraak over deze al jaren slepende kwestie te komen. Hopelijk dat de gemeente vervolgens tot een succesvolle en beslissende afronding gaat komen waarbij de procedure zoals onlangs bij de Sloterweg als lichtend voorbeeld dient...