Wordt woningbouw bij kerkhof de doodsteek voor de Osdorperweg?   

 

Gepubliceerd op 27 augustus 2022

Van de rechter mag de gemeente een omgevingsvergunning afgeven voor woningbouw op het weiland bij de begraafplaats in de dorpskern van Oud Osdorp. En dat terwijl dit in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente uit 2013 waarin juist het tegendeel is bepaald! Tegen dit gemeentelijke besluit om af te wijken van het bestemmingsplan werden dan ook 12 bezwaarschriften ingediend. Wat is een gemeentelijk bestemmingsplan nog waard als de gemeente zelf hiervan afwijkt? Wat was de reden hiervan en... wat zijn nu de gevolgen voor de andere nog open kavels langs de Osdorperweg die het bestemmingsplan juist wil beschermen? Wordt deze precedentwerking bij het kerkhof hiermee nu de doodsteek voor de rest van de Osdorperweg, omdat andere grondeigenaren met open kavels hiermee nu ook hun kans schoon zien...? 

Woningbouw bij de begraafplaats aan de Osdorperweg is onacceptabel. Dat is de strekking van het bezwaar dat de Buurtgroep Oud Osdorp vorig jaar heeft ingediend bij de Stadsdeelcommissie Nieuw-West. De buurtgroep wijst erop dat de bouwplannen in strijd zijn met het geldende Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. uit 2013.  

In 2020 heeft de eigenaar van de grond, de Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte uit Halfweg, een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van twee woningen naast Osdorperweg 532. Het gaat om het stuk grond in de oude dorpskern van Oud Osdorp waarop tot 1901 de rooms-katholieke St. Pancratiuskerk stond. De begraafplaats uit 1854 ligt er nog steeds en tot 2014 verhuurde de parochie de bewuste kavel tussen kerkhof en Osdorperweg aan moestuinliefhebbers. 

Gotspe

In 2018 en 2019 is er overleg met de buurtbewoners geweest over deze bouwplannen. Uit deze overleggen bleek steeds dat de bouwplannen voor de buurtbewoners onaanvaardbaar waren. Zij storen zich met name aan de kernzin in de ruimtelijke onderbouwing waarin de aanvrager (de parochie uit Halfweg) stelt dat "het initiatief voldoet aan eisen van goede ruimtelijke ordening". "Wij vinden dit een gotspe", aldus de Buurtgroep Oud Osdorp.

Drie bezwaren

De Buurtgroep noemt de woningbouwplannen op deze plek om drie redenen onaanvaardbaar:

"In de eerste plaats is het plan in strijd met de letter en de geest van het vigerende Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. uit 2013. Uitgangspunten van dit conserverende bestemmingsplan zijn dat bebouwing langs de Osdorperweg niet mag uitbreiden en dat bestaande zichtlijnen op het omringende platteland in stand moeten blijven. Het plan van de parochie is in strijd met beide uitgangspunten, hoewel de ruimtelijke onderbouwing van de parochie zich in allerlei bochten wringt om dit te ontkennen.

Ten tweede zou, bij inwilliging van de aanvraag, financieel eigenbelang van een particuliere partij prevaleren boven het collectieve belang van een goede ruimtelijke ordening, zoals verwoord in het vigerende bestemmingsplan. Dit is principieel in strijd met doel en opzet van de ruimtelijke ordening.

Ten derde zet inwilliging van de aanvraag de deur wagenwijd open voor nieuwe bouwplannen van andere grondeigenaren. Die de gemeente vervolgens, wegens precedentwerking, niet kan weigeren."

Het is dan ook om deze redenen dat de Buurtgroep de gemeente met klem verzocht om de aanvraag te weigeren en het thans geldende bestemmingsplan te handhaven.

12 bezwaarschriften

Uit de bij de gemeente opgevraagde informatie in het kader van de WOB blijkt dat in totaal 12 bezwaarschriften zijn ingediend, waarvan 11 van buurtbewoners die zich in de buurtgroep hebben verenigd. Daarnaast was er één bezwaarschrift namens de nabestaanden van de familie Deckers aan wie de grafkelder op het kerkhof toebehoort. De familie stelt in haar bezwaar dat het unieke uitzicht op het groene en cultuurhistorisch beschermde ensemble van grafheuvel en polderland voor alle Amsterdammers behouden moet blijven, en niet het privilege van enkelen moet worden. Daarnaast wensen zij dat de grafrust van hun familie wordt gerespecteerd en de begraafplaats -die notabene een gemeentelijk monument is- niet verdwijnen zal achter nieuwbouwwoningen. 

Het kerkhof naast Osdorperweg 532 is sinds 2015 een gemeentelijk monument

 

Standpunt Dorpsraad?

Opvallend is dat onder de bezwaarmakenden de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp ontbreekt. De door de inwoners gekozen dorpsraad, die sinds 1963 altijd op de bres staat voor de belangen van het landelijke gebied West met zijn rijke cultuurhistorie, heeft het bij de strijd voor het behoud van het weiland bij de begraafplaats in Oud Osdorp echter laten afweten. Aan de Dorpsraad is daarom nu gevraagd om welke reden het van een bezwaarschrift heeft afgezien én hoe zij staat tegenover nieuwe bouwaanvragen op de overige nog lege kavels. Zodra een reactie ontvangen is, volgt publicatie hiervan in een vervolgartikel, zie hieronder. 

Aanvulling gepubliceerd op 22 september 2022

Reactie van de voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp:

In de bijlage ons standpunt wat betreft deze bouw.
Het besluit dat nadien is genomen hebben wij grondig bestudeerd en wij zijn tot de conclusie gekomen dat er juridisch niets tegen te doen valt en daarom zijn wij ook niet verder gegaan. Wij moeten onze schaarse tijd en energie steken in haalbare zaken en helaas moesten wij concluderen dat wij deze zaak niet konden winnen.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Jaasma

Naschrift van de redactie van deze website:

De genoemde bijlage betreft de zienswijze van de Dorpsraad gedateerd op 12 april 2021 (zie hieronder). Deze zienswijze heeft de gemeente echter nooit bereikt óf pas na de sluitingstermijn op 28 april 2021. Hij ontbreekt in ieder geval bij de 12 wél door de gemeente ontvangen zienswijzen die wij als redactie van deze website op grond van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) mochten inzien. Zodoende is de zienswijze van de Dorpsraad helaas niet door de gemeente in behandeling genomen en dus niet meegewogen als bezwaar tegen deze ingediende bouwaanvraag.

We hebben de Dorpsraad gevraagd of de gemeente een ontvangstbewijs voor de toegezonden zienswijze heeft afgegeven en of de Dorpsraad bij het ontbreken hiervan de gemeente hierover nog heeft benaderd. Helaas ontvingen wij hierop van de Dorpsraad geen reactie, ook niet na twee herhaalde verzoeken daarna. Daarmee had duidelijk kunnen worden waarom de zienswijze van de Dorpsraad niet door de gemeente in behandeling is genomen, nl. omdat deze niet of te laat door de gemeente is ontvangen. Als de Dorpsraad wél een ontvangstbewijs van de gemeente heeft gekregen, betekent dit dat de gemeente de zienswijze ten onrechte buiten behandeling heeft gelaten...!

Hieronder de volledige tekst van de zienswijze zoals opgesteld door de Dorpsraad waarin deze zich onomwonden uitspreekt tegen bebouwing van deze kavel.

Zienswijze Dorpsraad Woningbouw Bij Kerkhof Osdorperweg 12 4 2021
PDF – 261,1 KB 161 downloads

Aanvulling gepubliceerd op 18 oktober 2022

Reactie van de voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp:

Beste Theo,

Ik heb alles afgezocht maar kan nergens een ontvangstbevestiging vinden. Ik weet wel zeker dat ik deze zienswijzen ingediend heb. Ik heb hier het ondertekende kopie van het origineel. Kennelijk zijn ze in het ongerede geraakt. Dat betreurt de Dorpsraad ten zeerste. De Dorpsraad staat ook nog steeds achter de inhoud van de zienswijzen en mochten er in de toekomst nieuwe plannen komen zullen wij die zeker kritisch volgen.

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Jaasma, voorzitter

Naschrift van de redactie van deze website:

Volgens de gemeente is deze zienswijze echter niet door de gemeente ontvangen. Via een aanvullend WOB-verzoek gaat de gemeente nu na of de zienswijze wellicht na de sluitingsdatum van 28 april 2021 is binnengekomen. Als dit het geval is, zal dat aan de redactie van onze website worden gemeld en zullen wij dat via een publicatie op deze pagina toevoegen.

Aanvulling gepubliceerd op 21 december 2022

Reactie van de gemeente Amsterdam d.d. 19-12-2022:

Uit het aanvullend WOB-verzoek is gebleken dat de zienswijze van de Dorpsraad ook niet na de sluitingdatum van 28 april 2021 is binnengekomen.

Waarom afwijken?

De buurtgroep refereerde in zijn bezwaar tevens aan een eerder verzonden bezwaar aan de gemeente uit 2019 met als hoofdvraag op welke grond de gemeente een afwijking van het geldende bestemmingsplan nodig of wenselijk zou vinden. Daarop heeft de gemeente echter nooit een antwoord gegeven!  

Het geldende bestemmingsplan spreekt onomwonden van behoud van het doorzicht vanaf deze eeuwenoude landweg op het achterliggende veenweidegebied. En juist achter dit voormalig kerkterrein is dit zicht nog in zijn oorspronkelijke middeleeuwse kavelpatroon gehandhaafd. En dan te bedenken dat de begraafplaats sinds 2015 door notabene dezelfde gemeente ook nog als gemeentelijk monument is erkend.

Financieel belang grondeigenaar geeft doorslag

Uit de rechterlijke uitspraak blijkt dat de rechter instemt met de gemeentelijke beslissing om het financieel belang van de parochie als grondeigenaar zwaarder te laten wegen dan het bestemmingsplan dat woningbouw op deze plek niet toestaat. En dat is wel een heel opmerkelijke uitspraak! Want welke eigenaar met een stuk land waarop volgens het bestemmingsplan niet bebouwd mag worden zou er géén financieel belang bij hebben als hij tóch wil bouwen in strijd met het bestemmingsplan? Dit betekent dus dat elke open kavel aan de Osdorperweg nu een bouwvergunning zou kunnen krijgen die in strijd is met het bestemmingsplan. Inmiddels heeft de volgende gegadigde zich al weer aangediend.

Dat de parochie een bouwaanvraag heeft ingediend die strijdig is met het bestemmingsplan zou men de parochie zelf niet eens kwalijk kunnen nemen. Elke parochie -van welke religieuze achtergrond dan ook- kampt momenteel met teruggang in kerkgangers en kan elke euro goed gebruiken. Onroerend goed, zoals in dit geval een kavel die verzilverd kan worden, is hierbij uiterst welkom om daarmee de financiën van een parochie boven water te houden. Dat een parochie een kans als deze, nl. een bouwaanvraag indienen in strijd met het bestemmingsplan, aangrijpt om financieel te scoren, is dan ook begrijpelijk en vanuit de bestuurlijke positie en het beheer van de parochiekerk bezien alleszins te rechtvaardigen.

Echter, het is in dit geval de gemeente die hiermee zijn eigen goedgekeurde bestemmingsplan lek schiet. Want waarom is er in 2013 een bestemmingsplan vastgesteld? Toch niet om hiervan af te wijken als een grondeigenaar daar financieel gewin uit wil halen? Bovendien wordt daarmee gelijk de deur open gezet naar alle andere grondeigenaren op dezelfde weg die hiermee hun kans schoon zien om ook voor hun grond eenzelfde afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen met als reden... jawel, eveneens hun financieel belang!

Dit betekent dan definitief het einde van het nog bestaande landschap langs de eeuwenoude Osdorperweg met zijn uitzicht op de thans nog open weidegebieden. Is er dan niemand die  beseft dat het toch wel heel vreemd is als een financieel voordeel voor de grondeigenaar zo maar een ontheffingsgrond kan vormen voor afwijking van het bestemmingsplan...?


 

De Osdorperweg telt nog steeds diverse open kavels met doorzicht naar het middeleeuwse veenweidegebied erachter die door het Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. 2013 worden beschermd. De vraag is nu voor hoe lang nog, nu de eerste grondeigenaar in strijd met het bestemmingsplan zijn kavel tóch mag bestemmen voor woningbouw en de volgende zich al heeft aangediend.


Woningbouw nog niet gestart

Hoewel de vergunning om af te mogen wijken van het  bestemmingsplan inmiddels is verleend en op 16 oktober 2021 onherroepelijk is geworden, is er nog geen sprake van bouwactiviteit op het bewuste terrein. Sterker nog, de kavel staat nog steeds te koop.

In deze vergunning is bepaald dat de gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan mogen worden gebruikt voor het bouwen van twee woningen. Dit betekent (nog) niet dat er óók al een omgevingsvergunning is verleend voor de feitelijke realisatie van de twee woningen. Hiervoor dient de formele procedure nog te worden doorlopen. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de realisatie van de woningen komen geheel voor rekening en risico van koper. Dit alles is te lezen op de website van deze koopgrond. Verder staat hier vermeld dat, hoewel het huidig gebruik van het perceel nog grasland is, de koopsom naar verwachting met BTW belast zal zijn, met als reden omdat er reeds een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van de realisatie van twee vrijstaande woningen. Voor deze verkoop geldt het uitgangspunt dat de twee niet bouwrijpe bouwkavels met aangrenzend weiland in één verkoop zullen worden verkocht, tezamen 4.130 m2. Inmiddels is er één bod op de aankoop van dit perceel uitgebracht.

Links: een impressie van Kubiek met de toekomstige situatie naast Osdorperweg 532. Bovenaan op kavel 5 het kerkhof.


WOB-aanvraag 'Woningbouw bij begraafplaats Osdorperweg' maar liefst 24 weken lang getraineerd!

Voor het onderzoek naar de achtergronden van dit wel heel opmerkelijke besluit van de gemeente om af te wijken van het bestemmingsplan heb ik eerst alle informatie in handen weten te krijgen op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Normaliter dient de overheid een dergelijke aanvraag op basis van deze wet binnen zes weken te honoreren. Met de grootst mogelijke moeite en tenslotte met inschakeling van de gemeenteraad, het College van B&W en enkele politieke partijen lukte het pas na 24 weken om de aangevraagde informatie toegezonden te krijgen! Wat heeft de gemeente rond dit onderwerp in hemelsnaam te verbergen, was in toenemende mate de vraag bij het steeds maar weer uitblijven van antwoord. Een overheid die stelselmatig niet reageert zal er toe kunnen leiden dat burgers uiteindelijk hun actie opgeven. Dan zijn zij bij mij aan het verkeerde adres. Ik ga er dan juist harder tegenaan.  

Een chronologisch overzicht:

6 januari 2022

Ik zend de WOB-aanvraag per e-mail aan de gemeente met het verzoek om een bevestiging van ontvangst.

24 januari 2022 

Omdat een antwoord uitblijft, zend ik een herinnering van de aanvraag met het verzoek om een bevestiging van ontvangst.

7 februari 2022

Door het wederom uitblijven van een reactie benader ik Wil van Soest van de Partij van de Ouderen om het uitblijven van antwoord bij de gemeente aan de orde te stellen en om de aanvraag vlot te trekken. Mijn keus om haar te benaderen is ingegeven vanwege haar inzet voor het beter afhandelen door de gemeente van WOB-verzoeken in het algemeen.

7 februari 2022

Zelfde dag al antwoord van de PvdO: "De WOB is een drama". Wil van Soest gaat met haar partij actie ondernemen om mijn aanvraag bij de gemeente vlot te trekken.

28 februari 2022

Voor de 3e maal benader ik de gemeente om mijn WOB-verzoek alsnog in behandeling te nemen en om mij een bevestiging te zenden. Tevens deel ik mee dat bij uitblijven hiervan ik hierover een raadsadres aan de gemeenteraad zal zenden. Ik refereer hierbij tevens aan het onlangs bekend gemaakte vernietigende rapport van de Ombudsman over de slechte afwikkeling van WOB-aanvragen door de gemeente Amsterdam.

6 april 2022

Door het alsmaar uitblijven van enig antwoord door de gemeente stel ik een raadsadres op dat aan alle leden van de gemeenteraad wordt doorgezonden ter behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 20 april. In dit raadsadres wijs ik de gemeenteraad op de nalatigheid om de WOB-aanvraag uit te voeren en alsnog te bewerkstelligen dat dit wél gebeurt.

13 april 2022

Ik krijg antwoord van de gemeente dat mijn raadsadres is opgenomen in de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 20 april.

20 april 2022

Nog diezelfde dag krijg ik antwoord van de gemeente op mijn raadsadres zoals vandaag aan de orde gesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad  De raad heeft besloten om mijn raadsadres door te sturen naar het college van B&W om een antwoord op te stellen. Het antwoord moet vervolgens tevens ter kennisname naar de betreffende raadscommissie worden gestuurd. Dit op verzoek van het raadslid de heer S. Koyuncu van de fractie van DENK. De reactie van de fractie DENK kwam voor mij overigens uit een totaal onverwachte hoek!

9 mei 2022

Ik bedank de heer S. Koyuncu voor zijn inspanningen en zijn toezegging om de afwikkeling van mijn raadsadres te blijven volgen en ter lering terug te koppelen in de gemeenteraad. Nog diezelfde dag antwoordt hij: "Bedankt voor uw mail. Graag gedaan. Mocht ik u nog kunnen helpen, hoor ik het graag".

24 juni 2022

Ik ontvang antwoord van de gemeente op mijn WOB-verzoek van 6 januari met als bijlage alle 12 ingediende bezwaarschriften, precies 24 weken na de eerste aanvraag op 6 januari die volgens de regels binnen 6 weken al beantwoord had moeten zijn!

26 juni 2022

Ik bedank de heer S. Koyuncu voor zijn inspanningen om de afwikkeling van mijn raadsadres te volgen en voor zijn terugkoppeling hiervan in de gemeenteraad. Nu maar hopen dat de gemeente er lering uit getrokken heeft.

 

Zie hier het rapport van de Ombudsman met alle kritiek op de gemeente over de afhandeling van klachten:

https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-ombudsman-echt-een-dieptepunt-bereikt-bij-klachtenafhandeling-door-gemeente~ba8fbbcc/ of 

Echt Een Dieptepunt Bereikt Bij Klachtenafhandeling Door Gemeente
Word – 106,0 KB 165 downloads