Tijdens SDC-vergadering op 31 mei:

Stadsdeelpartijen trekken hoopgevende adviezen voor Osdorperweg weer in

Gepubliceerd op 8 juni 2022

Ondanks smeekbedes bij de inspraak wordt het groot onderhoud op de Osdorperweg -dat juist ten koste gaat van de veiligheid- stoïcijns doorgezet. Dat is het verdrietige resultaat van de bespreking op 31 mei in de stadsdeelcommissie (SDC). Door de kritische opstelling van een meerderheid van de SDC heerste voorafgaand aan de vergadering optimisme dat de veiligheid op de Osdorperweg eindelijk centraal zou komen te staan. Want de fracties van D66, GroenLinks, PvdA en VVD hadden immers van tevoren twee heldere ongevraagde adviezen ingediend, nl.:

* het groot onderhoud aan de Osdorperweg beperken tot het hoogstnoodzakelijke; en

* het hele plan rond de verkeersveiligheid vanaf nu laten afhandelen door de Centrale Stad, zoals ook met de Sloterweg is gebeurd.

Maar na uitvoerige discussie trokken zij deze adviezen helaas ook weer in. Daarnaast stelden deze vier partijen ook twee vragen:

* Wat behelst exact het groot onderhoud aan de Osdorperweg dat in de bewonersbrief van 11 mei werd aangekondigd?
* Waarom is de elektronische knip niet in het uitvoeringsplan opgenomen?

Voordat deze vragen en adviezen in de vergadering werden besproken, kreeg Hans de Waal namens de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) drie minuten het woord. Zijn open brief aan alle SDC-leden was immers voor vier partijen de aanleiding om beide zogeheten ‘ongevraagde adviezen’ te agenderen.

Spreekwoordelijke druppel
De bewonersbrief van 11 mei 2022 was voor Hans de Waal, net als bij zoveel andere bewoners van de Osdorperweg, de druppel die bij hem de emmer deed overlopen. Het daaropvolgende gesprek met de uitvoerende ambtenaar van het project was voor Hans de reden om na jarenlange inzet voor de verkeersveiligheid de handdoek definitief in de ring te gooien. Maar nu de meerderheid van de stadsdeelcommissie echter deze beide hoopgevende adviezen voor deze vergadering had geagendeerd, besloot Hans tóch gebruik te maken van zijn inspreekrecht.

De Oud Osdorper hield een vlammend betoog waarin hij de onlogica van het gemeentelijke beleid op de Osdorperweg benadrukte. Over hoe vreemd het is dat de gemeente op deze smalle dijkweg die Hoofdnet Fiets is zomaar weer reusachtige vrachtwagens wil toelaten. Over hoe de gemeente elders in de stad fietsers beschermt, maar hier niet. Over zijn verbazing waarom de gemeente de verkeersveiligheid ondergeschikt maakt aan andere belangen.

Onvrede
Waarnemend portefeuillehouder Verkeer Emre Ünver ging vervolgens uitvoerig in op de naar zijn mening terechte onvrede over het jarenlange slepende verkeersplan voor de Osdorperweg. Hij zei zich goed te kunnen verplaatsen in de emoties van de bewoners, die het vertrouwen in het stadsdeel na alle uitstel en afstel inmiddels zijn kwijtgeraakt. En begreep ook volkomen dat de vlam in de pan sloeg na de bewonersbrief over de onduidelijke aard van het groot onderhoud. Hij zegde daarom toe dat er na de aanstelling van de nieuwe portefeuillehouder Verkeer een nieuwe bewonersbrief zal komen waarin die duidelijkheid wél zal worden gegeven.

Aanpassen voor vrachtverkeer
Projectleider Jeroen Dijk lichtte vervolgens toe dat uitstel van het groot onderhoud voor ongewenste logistieke problemen zou gaan zorgen. Immers, Liander moet nu starten met de noodzakelijke vervanging van de energiebekabeling. En het is natuurlijk wel zo handig qua tijd en kosten om dit samen te laten vallen met de vervanging van het wegdek. Van verbreding zal geen sprake zal zijn, volgens Jeroen Dijk, maar de weg wordt daarentegen technisch wél geschikt gemaakt voor vrachtverkeer. Dat dit uiteraard in strijd is met het al 60 jaar bestaande vrachtwagenverbod en niet te combineren is met de status van de weg (erftoegangsweg en Hoofdnet Fiets) noemde de projectleider gemakshalve maar niet.

Regie over naar Centrale Stad?
Emre Ünver vond het vreemd dat D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD het advies hadden ingediend om de afhandeling van de verkeersveiligheid op de Osdorperweg aan de Centrale Stad over te dragen: “Dit neigt naar een motie van wantrouwen richting het nieuwe DB, en dat terwijl het DB momenteel nog niet volledig is samengesteld.” Als waarnemend voorzitter en portefeuillehouder Verkeer verklaarde hij zich bereid een eventuele meerderheid voor dit advies te respecteren, maar adviseerde de leden van de SDC dit advies nog eens goed te overwegen. Het is een gemiste kans dat geen van de commissieleden daarop reageerde met de boodschap dat dit advies niet zomaar uit de lucht is komen te vallen. Dat het stadsdeel Nieuw-West – en daarvoor ook al het stadsdeel Osdorp – alleen maar aangerommeld hebben met de Osdorperweg en dat het dan ook niet in de verwachting ligt dat het nieuwe DB dit na decennia nu wél goed gaat regelen.

Elektronische knip in de wacht
Ünver gaf ook aan dat de elektronische knip bewust niet in de uitvoering is opgenomen. De reden? “Er worden eerst andere maatregelen toegepast, te weten: de snelheidsbeperking, de wegversmallingen en de rode fietsstroken.” De waarnemend portefeuillehouder zegde wel toe dat deze maatregelen zullen worden gemonitord en dat in deze periode de elektronische knip dan – voor de zekerheid – wél al wordt voorbereid. Wanneer blijkt dat deze maatregelen onvoldoende resultaat boeken, kan de elektronische knip dan direct worden toegepast.

Zoekgeraakt verkeersbesluit: nep en flut
Monique van ’t Hek (D66), als inwoner van Sloten nieuw in de stadsdeelcommissie, maakte korte metten met het steeds weer genoemde argument van de gemeente dat het vrachtwagenverbod al 60 jaar ongeldig zou zijn, omdat men het onderliggende verkeersbesluit niet kan terugvinden.

Van ’t Hek: “Ik wil graag opheldering geven over een misverstand. Jaren geleden is het vrachtverkeer verboden op de Osdorperweg. Daarom zijn er vervolgens ook borden geplaatst om het vrachtverkeer hier te verbieden. Verder zijn er op grond van dat besluit ontheffingen verleend aan bewoners en bedrijven. Dat heeft de gemeente gedaan. Daarmee is aangetoond dat de gemeente ook het besluit heeft genomen. Beide geven aan dat het besluit om geen vrachtverkeer op de Osdorperweg toe staan genomen is.

Als toehoorder bij de laatste stadsdeelcommissievergadering in maart ging het ook hierover en toen kwam de gemeente met het argument: “We kunnen dat besluit nergens vinden”. Dat voelt als zó’n nep- en flutuitleg, want het besluit is genomen, de borden zijn geplaatst – jaren geleden – en er zijn ontheffingen verleend. Dat men het besluit niet kan vinden, daar kan ik me zo boos over maken. Het is gewoon een flutargument dat niet klopt.”

Het was goed te merken dat dit Slotense commissielid hier zo gepassioneerd over sprak. Aangezien het besluit al in de jaren zestig van de vorige eeuw is genomen, is het voorstelbaar dat het fysieke document indertijd per ongeluk niet gedigitaliseerd is en zoek is geraakt. Het feit dat op deze smalle weg doorgaand vrachtvervoer verboden is, is echter voor de hand liggend. Vraag is waarom de gemeente toch maar niet besluit dat verkeersbesluit dan opnieuw te nemen.

Adviezen ingetrokken
Tijdens een schorsing van de vergadering hebben de vier indienende partijen overleg gevoerd wat te doen met beide ongevraagde adviezen. Daarna lichtte Monique van ’t Hek – namens de vier partijen – toe waarom zij de adviezen besloten in te trekken. Als reden noemde ze o.a. dat het reeds geplande groot onderhoud niet bemoeilijkt mocht worden. Zij benadrukte ook dat er geen sprake was van een vertrouwensbreuk richting DB. Wél stelden de vier partijen zich op het standpunt dat er nu wél écht iets moet gaan gebeuren, te beginnen met een nieuwe bewonersbrief met een betere uitleg over het groot onderhoud. Na de installatie van het nieuwe DB zal het groot onderhoud van de Osdorperweg opnieuw worden geagendeerd. Wordt dus vervolgd…

Welke ándere belangen spelen er mee?
Gevraagd naar de reactie van Hans de Waal op deze uitslag: “Het is één grote poppenkast. Er spelen duidelijk andere belangen dan de verkeersveiligheid, zelfs bij het DB. Ik heb de hoop op een veilige Osdorperweg onder bestuur van dit stadsdeel, nu definitief opgegeven. We hebben niet voor niets gevraagd of de centrale stad dit dossier wil overnemen. Dit stadsdeelbestuur laat willens en wetens een levensgevaarlijke verkeerssituatie voortduren. Het geplande groot onderhoud maakt het alleen maar nóg onveiliger. Het is niet de vraag óf, maar wannéér er een ernstig ongeluk op de Osdorpweg te betreuren valt. En daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn, omdat ik zogenaamd ‘als burgerparticipant’ de ideeën van de gemeente zou ondersteunen.” 

Jarenlang voorvechter voor een veilige Osdorperweg, Hans de Waal uit Oud Osdorp, tijdens het inspreekmoment. Foto: Cees Fisser

 

Te bizar voor woorden
En Hans de Waal vervolgt: “We hebben bij de Osdorperweg helaas een projectmanager die op geen enkele manier ook maar het minste begrip toont voor de mening van een inspreker. Het gaat om iemand die alleen maar stoïcijns het vervolg van de werkzaamheden opreutelt. Het begrip ‘veiligheid’ komt niet voor in zijn woordenboek. Het is te bizar voor woorden.

Hoe denkt deze meneer dat een 2,00 meter brede grijze asfaltstrook waar een 40 tonner van 2,60 meter breed met 60 km/uur langs een fietser beukt, veiliger is voor de fietser? Als dát de reactie is, dan heeft die man blijkbaar geen greintje inlevingsvermogen in hoe het er in de echte wereld aan toe gaat? Denkt iemand nou echt dat er straks op die kaarsrechte smalle polderweg 30 km/uur wordt gereden? Alleen maar omdat er borden staan die dan vermelden? Terwijl een snelheid van 80 km/uur hier geen uitzondering vormt. Dat zou de gemeente weten, als ze hier tenminste een keer op snelheid zou controleren. Maar nee hoor, vooral niet handhaven. En dan zeggen dat het project niet meer gestopt of aangepast kan worden. Omdat dat geld zou gaan kosten. Oké, het is prima om nieuwe leidingen te leggen, maar waarom zou dat niet gecombineerd kunnen worden met een herinrichting die de Osdorperweg wél veilig maakt? Wie ik ook spreek op de Osdorperweg, niemand snapt er nog wat van.”