Zonder kentekenontheffing kun je straks niet meer langs deze plek via de kortste weg van Osdorp naar de A4 en omgekeerd.

Sloten op slot en naar Sloterbrug verboden

Gepubliceerd op 21 november 2020

De plannen om doorgaand verkeer in Nieuw-West te weren volgen elkaar in hoog tempo op. Kregen zowel Osdorperweg als Sloterweg met hun sluipverkeer de laatste tijd alle aandacht, nu laat ook de directe omgeving van deze wegen zijn stem duidelijk horen. Met als resultaat dat behalve het oude dorp Sloten nu ook Nieuw-Sloten van doorgaand verkeer zal worden verlost. En als klap op de (binnenkort verboden) vuurpijl komt er op de rotonde Plesmanlaan een rechtsafverbod voor verkeer vanaf de Baden Powellweg richting Badhoevedorp en ook in omgekeerde richting!  

 

Let op: dit artikel dateert van 21 november 2020. Het plan voor het afslagverbod is in 2021 geschrapt.

 

Na Sloten ook Nieuw-Sloten autoluw!

De laatste jaren was de Sloterweg in het overleg met de gemeente al aardig op weg om verlost te raken van doorgaand autoverkeer. Maar toen kwam daar Nieuw Sloten in het geweer. Want tja, waar gaat het verkeer zijn weg zoeken als de Sloterweg als route wegvalt? Natuurlijk via Nieuw Sloten over de Laan van Vlaanderen. Een dergelijke opschuiving van het probleem zagen de bewoners van Nieuw Sloten, ook nog groter in inwoneraantal, uiteraard niet zitten: het bekende waterbedeffect, zoals dat heet.

Toen duidelijk werd dat Nieuw Sloten niet het omgeleide autoverkeer ten behoeve van een autoluwe Sloterweg wilde 'overnemen', kwam een nieuwe oplossing in beeld: het zogeheten Hoofdnet Auto. Hiermee worden dié wegen aangeduid die voor doorgaand verkeer zijn bedoeld en niet dóór maar óm woonwijken heenlopen. In dit geval de Plesmanlaan, de Johan Huizingalaan en de Oude Haagseweg.   

 

Eén van de vier afsluitingen met cameracontrole op kenteken komt op deze plek aan de Sloterweg vlakbij voorbij de hoek met de Ditlaar.

 

Weerstand tegen omrijden

Dat doorgaand verkeer niet het Hoofdnet Auto kiest, maar liever over binnenwegen rijdt die kilometers besparen, is een typisch Nederlandse eigenschap. Pas als de reistijd écht een wezenlijk verschil gaat maken, zijn we bereid om óm te rijden. Om te bewerkstelligen dat we als doorgaand verkeer niet de kruipdoor- en sluipdoorwegen gaan kiezen, zijn dus blokkades nodig om ons naar het Hoofdnet Auto te dwingen. Het plaatsen van camera's om een inrijverbod te handhaven, lijkt dan alleszins gerechtvaardigd om te voorkomen dat doorgaand verkeer massaal over niet geschikte binnenwegen gaat rijden. Het oude dorp Sloten en Nieuw Sloten worden op deze wijze dan niet overspoeld met doorgaand verkeer.

 

 

 

 

Als de plannen doorgaan is het gebied Sloten en Nieuw Sloten (tussen de gele lijnen)  zonder vergunning alleen nog te bereiken via de Louwesweg (midden rechts) en de Anderlechtlaan (midden onder). De rode stippen zijn camera's die de kentekens registreren op een evt. ontheffing.

De gele routes geven het Hoofdnet Auto aan waarover al het autoverkeer dan om het 'gesloten' gebied moet heenrijden.

Hoofdnet Auto aanpassen

Het gedwongen volgen van het Hoofdnet Auto zou echter geen probleem hoeven te zijn, ware het niet dat dit hoofdnet er thans niet op berekend is om de nieuw te verwachten autostroom op te vangen. In de loop van de achterliggende tientallen jaren is dit hoofdnet steeds verder versmald. Ook de verkeerslichten zijn er niet op ingesteld. De algemene verwachting is dan ook dat de 'afsluiting' van het gebied Sloten/Nieuw Sloten zal leiden tot filevorming en chaos op alle omringende hoofdwegen! De vele reacties op de sociale media wijzen erop dat je dan eigenlijk nog beter het verkeer over een fijnmaziger wegennet gewoon zijn gang moet laten gaan: spreiden in plaats van concentreren. Duidelijk is dat het autohoofdnet in de loop der jaren is verwaarloosd door sluipenderwijs de opzet van deze routes niet consequent te handhaven. Het hoofdnet zou doorgaand verkeer juist moeten verleiden om hiervan gebruik te maken. Wil het omleidingsplan kans van slagen hebben, dan is er dus fors werk aan de winkel: pas het hoofdnet aan om de komende concentratie aan verkeer op te kunnen vangen!

 

De rotonde Plesmanlaan/Baden Powellweg wordt een T-kruising door de richting Vrije Geer (naar boven) af te sluiten. Op deze kruising komt dan een verbod voor auto's om rechtsaf te slaan richting Badhoevedorp en omgekeerd. Dit zal ongetwijfeld tot een nieuwe sluiproute over de Akersluis gaan leiden door vlak vóór de brug rechtsaf te slaan richting Badhoevedorp en in omgekeerde richting.

 

'Zeg nee tegen de T'

Onder deze titel verscheen 18 november een nieuwe facebookgroep als reactie op de bewonersbrief die daags daarvoor huis aan huis was bezorgd, terwijl op de website van de gemeente Amsterdam dezelfde inhoud werd gepubliceerd. 'Zeg nee tegen de T' slaat op één onderdeel uit het plan om doorgaand verkeer in Sloten en Nieuw Sloten te weren, nl. het rechtsafverbod op de rotonde van de Plesmanlaan voor het verkeer vanaf de Baden Powellweg dat over de Sloterbrug richting Badhoevedorp wil. Met deze maatregel wil de gemeente bewoners van Osdorp dwingen de brug over de ringvaart in het verlengde van de Ookmeerweg te gebruiken. Dit betekent een forse omweg voor wie op Badhoevedorp is georiënteerd. En daarbij geldt hetzelfde bezwaar, nl. dat het zogeheten Hoofdnet Auto ook dáár niet toereikend is om de omgeleide autostroom aan te kunnen. Met files en chaos rond de ringvaartbrug op de Ookmeerweg en op de rotonde bij bedrijvenpark Lijnden tot gevolg. Vooral voor de inwoners van De Aker met hun oriëntatie op Badhoevedorp w.b. scholen, sportclubs en winkels zal dit als een bedreigende ingreep en als inperking van hun bewegingsvrijheid worden ervaren. 

 

Nieuwe sluiproute: de Akersluis

Creatief als wij zijn om via sluiproutes toch via de kortste weg bij ons doel te komen, ligt het voor de hand dat verkeer vanuit Osdorp straks niet net óver de brug, maar net vóór de brug rechtsaf zal slaan om via de P. Hans Frankfurthersingel en de Akersluis bij de molen uit te komen voor de brug naar Badhoevedorp. Iedereen zal begrijpen dat deze route absoluut ongeschikt is om deze sluipstroom op te vangen. De gemeentelijke plannen voorzien echter niet in maatregelen op deze alternatieve route...

 

Wordt dit straks de nieuwe sluiproute naar Badhoevedorp? Vanaf de Baden Powellweg vóór de brug rechtsaf over de P. Hans Frankfurthersingel, de Akersluis en langs de molen richting Sloterbrug om in Badhoevedorp te kunnen komen. 

 

Rotonde wordt T-kruising

In de gemeentelijke plannen moet de rotonde op de Plesmanlaan worden omgebouwd tot een T-kruising. Waarom? Een rechtsafverbod op een rotonde voor verkeer vanaf de Baden Powellweg richting Sloterbrug blijkt moeilijk te handhaven. Want als dat niet mag, rijd je gewoon een rondje om de rotonde om vervolgens alsnog legaal richting Badhoevedorp af te slaan. Op een T-kruising is een dergelijke beweging niet mogelijk. Die wordt zodanig heringericht dat je dan alleen nog linksaf de Plesmanlaan op kunt richting stad, wellicht nog ondersteund door cameracontrole. De afslag naar de Vrije Geer richting Sloten is dan eveneens afgesloten (behalve voor fietsers), waarmee de T-kruising compleet is. Het enige alternatief om vanuit Osdorp richting Badhoevedorp te kunnen rijden is dan nog om een blokje óm te gaan via de rotonde bij de Louis Davidsstraat, of de veel kortere sluiproute via de P. Hans Frankfurthersingel en de Akersluis te kiezen.

Inmiddels heeft de facebookgroep 'Zeg nee tegen de T' haar naam al na enkele dagen gewijzigd in 'GoedBeterWest'. De site is de laatste dagen zowat bezweken onder het grote aantal reacties van inwoners uit vooral De Aker die met het rechtsafverbod het zwaarst worden getroffen.

 

 

Uit de voorkeursvariant die de gemeente presenteert blijkt dat óók het verkeer vanuit Badhoevedorp niet langer meer linksaf kan naar de Baden Powellweg. Dit zal zeker tot gevolg hebben dat het verkeer vanuit Badhoevedorp na de Sloterbrug meteen linksaf zal gaan om langs de molen, de Akersluis en de P. Hans Frankfurthersingel zijn route naar Osdorp te vinden. Vanaf de Sloterbrug doorrijden naar de Louis Davidsstraat om bij de rotonde af te slaan naar Osdorp of via dezelfde Plesmanlaan weer terug te rijden naar de Baden Powellweg, is dan het alternatief, maar zeker voor bewoners van De Aker een forse omweg!

De vraag is echter of dit ingrijpende voorstel van de T-kruising het gaat halen. Immers, de verbinding Baden Powellweg richting Sloterbrug wordt hiermee in beide richtingen onmogelijk gemaakt!

 

Tegenstrijdige belangen

Uit de vaak felle reacties op deze gemeentelijke plannen blijken vooral de tegenstrijdige belangen van bewoners binnen het af te sluiten gebied en net daarbuiten. De bezwaren betreffen vooral:

- het afsluiten van wegen op 4 plekken d.m.v. kentekenregistratie rondom Sloten en Nieuw Sloten wat als inperking van burgerlijke vrijheid wordt beleefd;

- het gedwongen omrijden om als niet-inwoner het gebied in te kunnen, waarbij we eerlijk moeten vaststellen dat je weliswaar wél overal kunt komen, maar wat Badhoevedorp betreft wel met een grote omweg; 

- de ontoereikendheid van het zogeheten Hoofdnet Auto om het om te leiden verkeer te kunnen verwerken.

 

De Sloterweg doet nu in feite dienst als de oprit naar de A4 vanwege het massale doorgaand verkeer dat de kortste route verkiest. 

 

Wat uit de reacties vooral blijkt is de roep om een eerlijke discussie met alle betrokkenen binnen en buiten het 'af te sluiten' gebied. Of dat met de huidige coronabeperkingen goed gaat lukken, is een uitdaging, maar wel een voorwaarde om dit ingrijpende plan met voldoende draagvlak te doen slagen. En tenslotte moet er ontegenzeggelijk wat gebeuren aan de al tientallen jaren lopende discussie over deze verbetering van de verkeersveiligheid. En daar zal 'omrijden' steeds meer het 'nieuwe normaal' gaan worden, mits... het Hoofdnet Auto daarvoor zal worden aangepast.

 

Zie ook:

https://slotenoudosdorp.nl/sloterweg-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-1/

https://slotenoudosdorp.nl/sloterweg-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-ii/

https://slotenoudosdorp.nl/sloterweg-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-iii/ 

https://slotenoudosdorp.nl/sloterweg-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-iv/

https://slotenoudosdorp.nl/sloterweg-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-v/

https://slotenoudosdorp.nl/sloterweg-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-vi/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-vii/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-viii/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-ix/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-x/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-xi/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-xii/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-xiii/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-xiv/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-xv/

https://slotenoudosdorp.nl/het-is-erop-of-eronder-blijft-de-sloterweg-open-voor-al-dat-sluipverkeer/    deel xvi

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-xvii/

https://slotenoudosdorp.nl/sloten-niet-langer-oprit-a4-a9-en-a10-deel-xviii/

 

https://slotenoudosdorp.nl/binnen-een-etmaal-opnieuw-twee-ernstige-ongelukken-op-sloten/

https://www.amsterdam.nl/aker-sloten-nieuw-sloten/slimme-camera-sloten-nieuw-sloten/

Discussie over deze plannen kun je volgen op:

https://www.facebook.com/groups/goedbeterwest

Reacties op deze gemeentelijke plannen en/of op bovenstaand artikel zijn ook welkom op info@theodurenkamp.nl

of via de pagina 'Contact'.


Al zo'n 50 jaar discussie

Loopt de discussie over een veiliger Osdorperweg al sinds de daartoe georganiseerde schoolstaking van november 1963, vanaf 1977 werden de eerste concrete plannen voor de veiligheid op de Sloterweg gesmeed. Deze betroffen toen alleen nog de Sloterweg in de dorpskern van Sloten, waar het autoverkeer tussen Badhoevedorp en de op/afrit A4 zich dagelijks in beide richtingen door de nauwe dorpsstraat wrong. De toenmalige 5 scholen in het dorp namen in 1977 gezamenlijk het initiatief de verkeersveiligheid te verbeteren met het voorstel om het doorgaand verkeer om de oude dorpskern heen te leiden via Ditlaar en Vrije Geer. Na verwoede en emotionele discussies kwam in 1981 het resultaat: 7 verkeersdrempels in de dorpskern. Omleiding van het doorgaand autoverkeer was toen écht meerdere bruggen te ver! Met name de winkeliers vreesden teruggang in klandizie als doorgaand verkeer zou worden omgeleid. Zelfs éénrichtingsverkeer voor auto's ging te ver. Pas vele jaren later volgde de toen al bepleite afsluiting aan het eind van de Sloterweg bij de hoek Slimmeweg en kwam er eenrichtingsverkeer, zodat doorgaand verkeer uiteindelijk wel moest omrijden over Ditlaar en Vrije Geer. En nu is deze omleidingsroute dan zelf dus aan de beurt om verlost te worden van doorgaand verkeer met de bedoeling om het zogeheten hoofdnet voor auto's te gaan volgen: de Plesmanlaan en Johan Huizingalaan. 

Als schoolhoofd van de St. Jozefschool Sloten was ik nauw betrokken bij het verkeersinitiatief in de periode 1977-1981 en daarom ligt bij mij op zolder nog steeds de vuistdik gevulde ordner met het hele dossier over dit proces. Het is mijn plan om na mijn aards verscheiden deze map na te laten aan de Werkgroep Historie van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp... 

 

Lantaarnpaal als herinnering

Nog een leuke anekdote rond mijn inbreng bij het Slotens verkeersplan eind jaren '70. Toen de verkeersdrempels er pas lagen, verloor een passerende automobilist op de verkeersdrempel vlak voor de voormalige schoolhoofdwoning op nr. 1190 de macht over het stuur om vervolgens de lantaarnpaal vlak naast de schoolingang omver te rijden. Omdat de gemeente een nieuwe paal plaatste, mocht ik de restanten behouden die ik bij de smid aan de overkant inleverde met het verzoek er weer één lantaarnpaal van te maken. Dat lukte feilloos waarna ik de paal liet terugplaatsen op het schoolplein voor verlichting bij de voordeur. Bij de afbraak van het oude gedeelte van de school in 1992 erfde ik deze historische paal en staat hij sindsdien aan de Osdorperweg onze tuin te verlichten... 

 

                                1                                                         2                                                             3                                                        4                                                              5

De lantaarnpaal met 70 jaar historie: 1) voor de schoolingang in 1942    2) in 1977    3) omvergereden in 1981    4) gerestaureerd terug rechts van de schooldeur (in de verte) in 1982    5) nu in onze tuin aan de Osdorperweg.  

Foto 1: Collectie Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp. Overige foto's: Privécollectie. Sommige foto's kun je na een klik vergroten.