Op de Tom Schreursweg geldt binnenkort na deze eerste kruising vanuit de richting Halfweg een inrijverbod voor auto's die hier dan verplicht rechtsaf moeten over de Nico Broekhuysenweg. Fietsers kunnen nog wél rechtdoor op een rood gemarkeerde fietsstrook. 

Tom Schreursweg krijgt eenrichtings-verkeer zonder afstemming op plannen voor Osdorperweg

Gepubliceerd op 25 oktober 2021

Het DB van Stadsdeel Nieuw West heeft op 7 september ingestemd met het groot onderhoud aan de Tom Schreursweg en de invoering van eenrichtingsverkeer richting Halfweg voor auto's op het gedeelte tussen Nico Broekhuysenweg en Joris van den Berghweg. Fietsers kunnen zowel in oostelijke als in westelijke richting blijven fietsen. In westelijke richting rijden ze met het verkeer mee. In oostelijke richting komt een rood gemarkeerde fietsstrook van 1.80 meter. Verder komen er diverse verkeersdrempels, een snelheidslimiet van 30 km en een voetpad aan de zuidzijde. De werkzaamheden worden nog dit najaar uitgevoerd. 

Ook nog een knip?

Daarnaast wordt de mogelijkheid overwogen om een knip aan te brengen op het gedeelte van de Tom Schreursweg tussen de Nico Broekhuysenweg en de Osdorperweg, zodat dit stuk dan alleen nog voor fietsers toegankelijk is. De wenselijkheid/mogelijkheid voor een knip wordt eerst nog verder onderzocht, omdat ook op de Osdorperweg verkeersmaatregelen worden voorzien. Volgens het stadsdeel zal separate besluitvorming plaatsvinden over de knip in de Tom Schreursweg. Het groot onderhoud en de nieuwe inrichting van de Tom Schreursweg tussen de Joris van de Berghweg en de Nico Broekhuysenweg kunnen onafhankelijk van de eventueel in te voeren knip worden uitgevoerd.

 

Het rood aangegeven deel van de Tom Schreursweg wordt eenrichtingsverkeer richting Halfweg en krijgt een rode strook voor fietsers richting Geuzenveld. Auto's vanuit Halfweg zullen dan moeten omrijden via de Nico Broekhuysenweg, de Baron van Schimmelpenninck van der Oyeweg  en de Joris van den Berghweg, een route die drie keer zo lang is als het afgesloten stuk.

Profieldoorsnede van de nieuwe indeling. Links in de berm wordt een voetpad toegevoegd. De rode fietsstrook is voor fietsers die tegen de rijrichting in mogen rijden.

Pleidooi voor integrale aanpak afgewezen

De Klankbordgroep Oud Osdorp en diverse inwoners en ondernemers uit het gebied hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vóór 25 augustus te reageren op deze plannen. De reacties waren in die zin unaniem dat men pleitte voor een zogeheten integrale benadering en deze plannen vooral niet los te zien van de lopende planvorming rond de Osdorperweg. Immers, afsluitingen en eenrichtingsverkeer op de achterliggende polderwegen leiden tot meer en andere verkeersstromen op de Osdorperweg en zijn zijwegen: het z.g. waterbedeffect. Immers, noch de Osdorperweg, noch de achterliggende smalle polderwegen zijn berekend op extra verkeersstromen. De gemeente blijkt echter geenszins bereid om de plannen voor Osdorperweg en Tom Schreursweg samenhangend te bekijken en de betreffende omgeving als één probleem- en plangebied te willen benaderen. De reactie van de gemeente aan alle afzonderlijke briefschrijvers die een reactie inzonden betrof dan ook helaas een standaardtekst waarin niet werd ingegaan op de specifieke inbreng van deze afzonderlijke briefschrijvers. De tekst was bovendien een bijna letterlijke herhaling van de bewonersbrief van juli waarin het werk werd aangekondigd met als enige toegevoegde zin aan het slot: "Het DB heeft op 7 september jl. ingestemd met het groot onderhoud en de verkeersmaatregelen aan de Tom Schreursweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar van 2021." 

Ook hier weer: handhaving als bekend probleem

Extra probleem bij dit plan is dat er automobilisten zullen zijn die de om te rijden route  - die maar liefst drie keer zo lang is -  zullen gaan vermijden en tegen het inrijverbod in tóch weer het veel kortere en rechtstreekse stuk zullen gaan nemen met alle gevolgen voor de veiligheid van dien. Grote vraag is dan ook hoe het inrijverbod op de hoek van de Tom Schreursweg en de Nico Broekhuysenweg zal worden gehandhaafd...

Alweer een 'wassen neus'

Wat een aantal bewoners al gaandeweg vermoedde, wordt met deze afhandeling helaas bewaarheid, nl. dat het participatieproces (zoals dat heel mooi door de gemeente wordt genoemd) steeds meer een plichtmatig puur administratief afhandelingsproces is geworden zonder dat de ingebrachte ideeën echt zijn meegewogen. De bewoners merken ook dat de gemeente in haar reactie steeds dezelfde teksten gebruikt, namelijk dat de inbreng van de bewoners in de besluitvorming van het DB is meegenomen, maar nergens is dat dan daadwerkelijk zichtbaar. Burgers krijgen zo steeds meer de bevestiging dat deze inspraakvorm een wassen neus is, te meer daar, mede onder invloed van corona, inspraakbijeenkomsten nu zijn vervangen door schriftelijke indienmomenten of door een videobijeenkomst.
Onlangs is bekend gemaakt dat Amsterdam momenteel onderzoek gaat doen naar de problematiek rond de participatie van burgers bij gemeentelijke beslissingstrajecten. Het zal niet verwonderlijk zijn als bovengenoemde klacht straks bij dit onderzoek er als negatieve trend uit gaat rollen...